DECOR-informatie voor project: CBS doodsoorzakenstatistiek (cbs-dstat-)

Projectinformatie

Let op: deze informatiestandaard bevindt zich in een pilotfase!


Informatiestandaard CBS doodsoorzakenstatistiek

Deze informatiestandaard is opgesteld ten behoeve van het elektronisch aanleveren van de doodsoorzaakverklaring door de verschillende partijen aan het CBS. De standaard bevindt zich in een pilot fase waar slechts enkelen partijen bij betrokken zijn.


Achtergrond

Van iedere in Nederland overleden persoon vult de arts (de behandelend arts, diens waarnemer of de gemeentelijk lijkschouwer) een doodsoorzaakverklaring (B-verklaring) in. Deze doodsoorzaakverklaring wordt aangeleverd aan het CBS. Dit gebeurt volledig anoniem, de naam van de overledene is bij het CBS niet bekend.

De vermelde doodsoorzaken worden door het CBS vertaald in coderingen volgens de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) van de World Health Organization (WHO). Vanaf 1996 wordt gewerkt met de Tiende Revisie van de ICD (ICD-10, WHO).

Het coderen volgens de richtlijnen van de WHO houdt in dat slechts één ziekte of gebeurtenis als primaire doodsoorzaak kan worden aangemerkt, namelijk de ziekte of de gebeurtenis waarmee de aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidde, startte. Men spreekt hierbij wel van de onderliggende ziekte of het grondlijden. Gevolgen of complicaties hiervan worden meestal als secundaire doodsoorzaak beschouwd, evenals andere ziekten die ten tijde van het overlijden aanwezig waren en soms tot de dood hebben bijgedragen. Bij een zogenaamde uitwendige doodsoorzaak (niet-natuurlijke dood) wordt vrijwel altijd de gebeurtenis als primaire doodsoorzaak aangemerkt en het ontstane letsel als secundaire doodsoorzaak. Vooral wanneer er sprake is van meerdere oorzaken kan het onderscheid tussen primaire doodsoorzaak en secundaire doodsoorzaak (doodsoorzaken) moeilijk zijn. Er is dan steeds een verantwoorde keuze gemaakt met inachtneming van de door de WHO opgestelde regels en voorschriften. Men is daarbij uiteraard afhankelijk van de door de arts verstrekte informatie. In een aantal gevallen wordt dan ook bij onduidelijkheid schriftelijk of telefonisch navraag gedaan.

Er wordt uitsluitend gepubliceerd over primaire doodsoorzaken. Per overledene worden maximaal drie secundaire doodsoorzaken toegekend.

Jaarlijks worden de definitieve cijfers door het CBS gepubliceerd in diverse StatLine-tabellen. Maandelijks komen enkele voorlopige doodsoorzaakcijfers beschikbaar.

Bron: www.cbs.nl

Aanvullende projectinformatie

Artefact-prefix Project-URI
cbs-dstat- http://decor.nictiz.nl/cbs-dstat/
Standaardtaal Template-element namespace
nl-NL hl7:
Disclaimer
De inhoud van deze publicatie is zorgvuldig voorbereid en beoordeeld. Echter staat CBS en Nictiz noch in voor de juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie noch dat het up-to-date is. Aansprakelijkheid claims tegen CBS en Nictiz ten aanzien van materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of het niet-gebruik van de aangeboden informatie of door onjuiste of onvolledige informatie zijn in principe uitgesloten op voorwaarde dat er geen aantoonbare toerekenbare opzet of grove schuld van de kant van het instituut.
Auteurslijst
 • Andra Schmohl
 • Alexander Henket
 • Albert-Jan Spruyt
 • Elze de Groot
 • Henrico Witvliet
 • Sander Knotnerus
 • Heleen Hoogvliet
 • Diana de Bruin
 • Roeland Aeijelts Averink
 • Marcel van Eijken

Versiegegevens

Datum Door Omschrijving
2014‑05‑27 15:10:52 Alexander Henket Officiële release: Pilotversie patch#1
 • Issue#4 opgelost: in template OrganizerAdditionalData is de tweede in de dubbele koppeling met Geboortegewicht vervangen door de Geboortelengte.
 • Issue#5 opgelost: in template FetalParticipant is ook het geslacht van de doodgeborene opgenomen. In dataset bij concept Geslacht het commentaar aangevuld met toelichting: "Indien het een doodgeborene betreft, wordt hier het geslacht van de doodgeborene ingevuld.".

Datasets, codes, OID's en Regels: deze informatie wordt gebruikt voor weergave- en validatiedoeleinden.