DECOR-informatie voor project: Geboortezorg (peri20-)

Projectinformatie

Gegevensuitwisseling in de geboortezorg (perinatologie)

Bijna alle zwangere vrouwen worden begeleid door een verloskundige. Meer dan de helft krijgt ook te maken met andere zorgverleners, zoals een gynaecoloog. Goede en snelle overdracht van informatie is dan noodzakelijk. Nictiz werkt aan veilige en effectieve gegevensuitwisseling.

Het e-Perinatologie programma ontwikkelde landelijke standaarden, zodat zorgverleners veilig en effectief informatie kunnen uitwisselen voor verwijzing, overdracht en rapportage. Ook bevordert het programma de aanlevering van relevante gegevens voor screeningprogramma’s en wetenschappelijk onderzoek.

Nictiz werkt samen met de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Verloskundigen (KNOV), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Perined en het RIVM.

Meer informatie over de standaard geboortezorg: https://www.nictiz.nl/standaardisatie/informatiestandaarden/geboortezorg/ 

Voor wie

Zorgverleners die in de geboortezorg werken, hebben baat bij het programma. Dat geldt ook voor de ruim 180.000 zwangere vrouwen per jaar én hun (on)geboren kinderen.

In de praktijk

De informatiestandaard maakt het mogelijk dat zorgaanbieders onderling elektronisch informatie uitwisselen en informatie aanleveren aan RIVM en Perined.

Aanvullende projectinformatie

Eigenschappen
Voorvoegsel: peri20-Standaardtaal: nl-NL
Publicatielocatie Projectoverzicht
http://decor.nictiz.nl/pub/perinatologie/ Projectindex
Disclaimer
De inhoud van deze publicatie is zorgvuldig voorbereid en beoordeeld. Nictiz, KNOV, NVOG, NVK, Perined, RIVM en CPZ staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de verstrekte informatie, noch dat deze up-to-date is. Aansprakelijkheidclaims tegen Nictiz, KNOV, NVOG, NVK, Perined, RIVM en CPZ ten aanzien van materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of het niet-gebruik van de aangeboden informatie of door onjuiste of onvolledige informatie zijn in principe uitgesloten op voorwaarde dat er geen sprake is van aantoonbare, toerekenbare opzet of grove schuld van de kant van het instituut.
Auteurslijst
 • dr Kai U. Heitmann (KH)
 • dr William Goossen (WG)
 • Werkgroep Eenheid van taal
 • Reviewteam
 • Nictiz
 • Redactieraad Perinatologie
 • André Achterberg
 • RIVM
 • Eric Hallensleben
 • Harold Mous
 • Hugo Heilema
 • Greta Rijninks
 • Sjaak Toet
 • Peter van Gessel
 • Gerda Meijboom
 • Marja Verwoerd
 • Arianne van de Wetering (AW)
 • Martien Kroeze
 • Alexander Henket (AH)
 • Volgende versie van dataset
 • Perined
 • Elze de Groot
 • Marc de Graauw
 • Anne Marieke Arns-Schiere
 • Feikje Hielkema
 • Natasha Krul
 • Nasra Khan
 • Anneke Goossen
 • Linda Mook
 • Michael Tan
 • Lilian Minne
 • Jacob Engel
 • Sanne Koole
 • Henric-Jan Blok
 • Gwen Moonen
 • Gwen Moonen
 • Gabriel Hopmans
 • Mariëtte Lenselink
 • Susanne Brown

Versiegegevens

Datum Door Omschrijving
2022‑05‑05 10:17:38 Susanne Brown Officiële release: 3.2.3
Voor release notes, zie de wijzigingen t.o.v. versie 3.2.2 in de notitie van 22-02-2022.
2022‑04‑26 16:48:43 Arianne van de Wetering
Wijzigingen met effect op Kernset Neonatologie 3.0:
 • Issue GZ-458: Kind/Problematiek kind/Respiratoir|Infectieus/Probleem/Aanvang: de concepten in de waardelijst hebben nu een Nederlandse omschrijving. Nieuwe versie van de waardelijst gekoppeld aan dataset concepten en bericht templates.
 • Issue GZ-459: In Kind/Problematiek kind/Circulatoir/Verrichting/Verrichting type had de waardelijst met OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.240 een duplicaat waarde. Dit is hersteld in dataset en bericht template door koppeling van nieuwe versie van de waardelijst.
 • Issue GZ-545: Het template 901181 voor CDA had geen concrete specificatie voor templateId. Dit is toegevoegd.
 • Issue GZ-546: Dataset 3.0. Kernset Neonatologie. Er miste een terminologiekoppeling in dataset Documentgegevens. Deze is toegevoegd.
 • Issue GZ-729: Het template voor zintuigen bera (901193) was te streng voor afwijkend ja/nee. Deze entryRelationship stond op 1..1 R, maar is nu gelijk gezet met de kardinaliteit voor de transactie: 0..1 R.
 • Issue GZ-731: Terminologiekoppeling infuuskathether (19923001) verplaatst van (peri30-dataelement-91057) naar infuuskatheter (peri30-dataelement-91058).
 • Issue GZ-746: De SNOMED code voor micro-organisme heeft status 'deprecated' gekregen. Deze is vervangen in dataset en bericht template.
 • Issue GZ-749: Bij Hematologisch is probleem toegevoegd aan de transactie en de bericht templates.
 • Issue GZ-765: Waardenlijsten VerrichtingType_Circulatoir, Verrichtingtpye_MetaboolEndocrien, Verrichtingtype_neurologisch aangepast. In VerrichtingType_hematologisch blijven geen verrichtingen meer over. Daarom deze Verrichting uit de transactie en bericht template gehaald.
 • Issue GZ-766: Voorbeeld XML fragment in template 901231 bij géén complicaties miste @negationInd, dit is hersteld in het bestaande template.
 • Issue GZ-767: Zwangerschapsgegevens/Magnesiumsulfaat heeft andere code in dataset ("434601000124108" (Steroid therapy for fetal lung maturation (procedure)) dan in template (medicatietoediening met ATC A12CC02). In de bericht templates is dit nu gelijk getrokken en daarom gewijzigd van substanceAdministration naar een procedure met deze SNOMED code. 
 • Issue GZ-849: Bericht templates voor probleem. Sommige templates misten specificatie voor probleem status, verplicht volgens zibs-2017. Dit is hersteld.
 • Issue GZ-881: Het gepubliceerde template 901201 had nog de waardelijst van zibs-2017. De dataset heeft echter een andere waardelijst gekoppeld. Template 901201 is in lijn gebracht met de dataset.
 • Issue GZ-888: In Transactie Kernset Neonatalogie, sectie Problematiek kind/Zintuigen, zij de condities voor AABR afwijkend en BERA aangepast. Deze zijn verplicht als AABR verricht? respectievelijk BERA verricht? waar zijn.
2022‑04‑26 10:09:06 Arianne van de Wetering Officiële release: Kernset Geboortezorg 2.3.6
Kernset Geboortezorg 2.3.6
2022‑04‑20 Arianne van de Wetering
Issues die impact hebben op dataset 2.3 én Kernset Geboortezorg 2.3.5
 • Issue GZ-190: Voor reden betrokkenheid kinderarts was in het template 901021 onterecht een oude versie van de waardelijst gekoppeld. Om redenen van backwards compatibiliteit staat het template nu beide versies van de waardelijst toe.
 • Issue GZ-226: Er was een typefout bij HELLP, deze stond in de dataset als HELPP. Dit is hersteld in 2.3.5, maar daar per abuis niet opgenomen in de release note.
 • GZ-480: Nieuwe versie van waardelijst ProblematiekKind. NullFlavors OTH/NI ontbraken, deze zijn nu toegevoegd.
 • Issue GZ-485: In het template met voornemens stond bij voorgenomen plaats baring per abuis een id ánders dan AGB/URA/LVR-id als 1..1M, dit had 0..1 O moeten zijn (je mág wel een andere identifier meegeven, maar dat is niet verplicht). Dit is hersteld in het bestaande template.
 • Issue GZ-486: Het template voor pijnbestrijding had bij overig_middel onterecht een verplichting op methodCode. Dit is hersteld in het bestaande template 900995.
 • GZ-559: De waardelijst voor prenatale controle / alcoholgebruik had geen nullFlavors. Een nieuwe versie van de waardelijst gemaakt waarin NI = geen informatie en UNK = onbekend zijn toegevoegd
 • Issue GZ-740: Met issue 1254 is in de waardelijst voor postpartum complicatie een inactieve SNOMED code vervangen. Dit is doorgevoerd in de dataset 2.3.5, maar dit was per abuis niet doorgevoerd in het template 900984 dat in gebruik is in Kernset Geboortezorg 2.3.5. Dit is nu alsnog doorgevoerd.
 • Issue GZ-681: Postpartum en postnataal zijn vaak uitwisselbare termen. De (te) strakke definitie van postpartum zoals deze in de omschrijving bij de groep "Diagnose/interventie postnataal" stond is daarom verwijderd. Geen impact op bericht templates.
 • Issue GZ-830: Template episiotomie: een onnodige en bovendien tekstueel foutieve schematron assert is verwijderd uit het bestaande template.
 • Issue 1245: Nieuwe versie van waardelijst voor reden verwijzing 2e naar 1e lijn gekoppeld aan dataset en template. Betreft alleen wijziging van string 'Zwangerschap/baring/kind' in ‘Zwangerschap/baring/kraamperiode/kind'’ in conceptomschrijvingen.
 • Issue 1237: zwangerschap/diagnose/afwijkende groei foetus. Dysmaturiteit in waardelijst 'Groei afwijkend' is op deprecated gezet. In plaats daarvan waarde met code 22033007 | intra-uteriene groeiretardatie (aandoening) toegevoegd in een nieuwe versie van de waardelijst. Bestaand template 900972 hierop aangepast.
 • Issue 1333: Spellingsfout in dataset conceptnaam Ruggeprik gecorrigeerd, in Ruggenprik. Geen effect op bericht templates.
 • Issue 1402: De waardelijst bij indicatie primaire sectio bevatte een inactieve Snomed code (Maternal request for treatment (finding)). Deze is vervangen door "verzoek van zorgafnemer om behandeling (situatie)" en bestaande code op deprecated zetten. Engelse conceptnaam vertaald in NL. Er is een nieuwe versie van de waardelijst gemaakt en gekoppeld aan dataset 2.3 en aan bestaand template 901105.
 • Issue GZ-442GZ-540 en 1405: behoefte aan pijnbestrijding en surmenage zijn toegevoegd in dataset 2.3 én Kernset Geboortezorg bij Reden verwijzing van 1e naar 2e lijn (bevalling respectievelijk zwangerschap). 
 • Issue 1408: Er is een nieuwe versie van de waardelijst gemaakt bij Medicatie Nageboortetijdperk. De waarde Carbetocine is toegevoegd.
2022‑02‑22 16:00:10 Susanne Brown
Wijzigingen in PWD 2.3:
 
GZ-885: Diameter lege vruchtzak toegevoegd bij Foetusspecifieke onderzoeksgegevens
 
 
Wijzigingen in PWD 3.2 sinds release 3.2.2:
 
ZIB-1693 in zib Patient, in deel Administratief dataset 3.2, element toegevoegd voor Geslachtsidentiteit met waardelijst GenderIdentity (https://www.hl7.org/fhir/valueset-gender-identity.html). Zie ook issue ZIB-1569
 
GZ-473: codes toegevoegd aan waardelijst ContactSoort
 
GZ-493: in waardelijst 'ademhaling', https://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-valuesets--peri20-?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.285&effectiveDate=2020-06-16T13:34:18&language=nl-NL, twee waarden gewizjigd.
 
GZ-494: binnen ZorgVoorKind (in Kraamweek) OnzekerheidWaarde en VaardigheidWaarde gekoppeld aan andere SNOMED concepten en andere waardelijsten
 
GZ-514: infectieziekten toegevoegd aan waardelijsten bij ProbleemNaam binnen Algemene Anamnese, Zwangerschap, Kind en Postpartum complicatie, ten behoeve van alertering kraamzorg
 
GZ-515: observatie Vitamine K toegevoegd in Kraamweek
 
GZ-517: tonus toegevoegd onder Controles kind in Kraamweek
 
nieuw concept en code opgenomen voor Problemen tijdens de zwangerschap.
 
GZ-644: verwijzingen naar medicatie verwijderd uit PWD; gebruik informatiestandaard Medicatieproces
 
GZ-646: oorzaak overlijden toegevoegd aan deel Kind, Demografische gegevens. Gekoppelde waardelijst iets gewizjigd tov dataset 3.0.
 
GZ-676: Waardelijst Ligging, OID 2.16.840.1.113883.2.4.11.188, gewijzigd, omdat 1 waarde een inactieve code heeft gekregen (was verkeerd vertaald).
 
GZ-700: aanpassingen binnen waardelijsten en terminologiekoppelingen Conclusie professioneel onderzoek
 
GZ-724: waardelijst 'Conditie_VrouwelijkeGeslachtsorganen', https://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-valuesets--peri20-?id=2.16.840.1.113883.2.4.11.354&effectiveDate=dynamic&language=nl-NL, bijgewerkt. 
 
GZ-773: terminologiekoppelingen toegevoegd aan uitscheiding pasgeboren kind in Kraamweek
 
GZ-741: VoorgenomenEchelonWaarde, 3337, terminologiekoppeling gedaan. Bijbehorende waardelijst gewijzigd.
 
GZ-744: (andere) terminologie gekoppeld aan Medisch onderzoek -> Foetusspecifieke onderzoeksgegevens -> Foetale monitoring (CTG)
 
GZ-771: terminologiekoppelingen toegevoegd aan BeoordelingGezinssituatie 
 
GZ-775: terminologiekoppelingen toegevoegd aan Vruchtwater meting
 
GZ-797: booleans UrinatieGeweest? en DefecatieGeweest? toegevoegd onder respectievelijk Blaasfunctie en Darmfunctie in Kraamweek
 
GZ-798: Zelfredzaamheid kraamvrouw in kraamweek weer vormgegeven middels BarthelIndex, nu voorafgegaan door boolean ZelfredzaamheidAndersDanVerwachting.
 
GZ-799: waardes onder observatie Controle borsten in Kraamweek aangepast naar tekstvelden.
 
GZ-800: hematoom toegevoegd aan waardelijst Controle perineum (kraamweek controles moeder)
 
GZ-801: vochtbalans verwijderd bij Controles kind in kraamweek omdat men genoeg heeft aan Voedingspatroon en Uitscheiding. Vochtbalans verwijderd bij Controles moeder in kraamweek omdat men dit niet registreert.
 
GZ-802: waardelijst toegevoegd voor controle schedel kind in kraamweek
 
GZ-803: partusassistentie, peri32-dataelement-4205, vervangen door Partusassistentyie (Contact), peri32-dataelement-10710.
 
GZ-804: in deel Kind, Opname, Ontslag en Overplaatsing stond 2x de zib Contact, helemaal en verwijzing naar zib in deel Administratief. Eerste is verwijderd.
 
GZ-805: enkele aanpassingen aan de bouwsteen Informed consent
 
GZ-806: toevoegingen aan waardelijst ConclusieProfessioneelOnderzoek_32
 
GZ-808: zwangerschapsduur opgenomen in Bevalling en in Obstetrische anamnese
 
GZ-809: enkele aanpassingen ober Obstetrische anamnese -> Kind
 
GZ-810: follow up verplaatst vanuit Postnatale fase -> Kind naar onderaan het hoofdstuk Kind.
 
GZ-812: onder Zwangerschapsgegevens -> Kraamzorg data-elementen toegevoegd voor kraamzorg intake en aantal uur geïndiceerde kraamzorg
 
GZ-820: vaste waarde voor MeetMethode toegveoegd bij Vruchtwater(meting)
 
GZ-821: terminologiekoppelingen aangepast bij Anticonceptie in Postnatale fase -> Nacontrole
 
GZ-823: Geslacht (identiteit) van de Partner toegevoegd bij demografische gegevens Vrouw.
 
GZ-824: element DatumOverlijdenZusBroer toegevoegd in GezinssituatieKind
 
GZ-826: betrokkenheid andere zorgverlener aangepast bij Controles kind en Controles moeder in Kraamweek
 
GZ-835: hoofdstuk Foetus gemaakt ten behoeve van demografische gegevens Patient en JuridischeSituatie
 
GZ-836: Adresgegevens t.b.v. hielprik verwijderd uit Kind -> Demografische gegevens
 
GZ-837: In waardelijst VerrichtingType_AlgemeneAnamnese, 2.16.840.1.113883.2.4.11.300, zat een inactieve Snomed code en concept. Deze is vervangen door een actieve code en concept.
 
GZ-838: In zib Verrichting bij VerrichtingType een terminologiekoppeling gemaakt met VerrichtingTypeGeboortezorgCodelijst, een Snomed CT Referentieset voor obstetrische verrichtingen. Niet in de gehele dataset. Zie voor uitzonderingen het issue.
 
GZ-841: in het scenario MedMij integrale zwangerschapskaart elementen toegevoegd, verwijderd, en kardinaliteiten aangepast
 
GZ-843: Element Diameter vruchtzak (Meting) toegevoegd aan Medisch onderzoek-> Foetusspecifieke onderzoeksgegevens -> Bevindingen.
 
GZ-875: bij Controles Kind in Kraamweek de waardelijst van Probleem_Huid aangevuld met Harlekijnsyndroom
 
AD issue 1237: Dysmaturiteit in waardelijst 'ProbleemNaam_Zwangerschap' vervangen met code 22033007 | intra-uteriene groeiretardatie (aandoening)
 
GZ-887: boomstructuur toegepast in waardelijst TweelingzwangerschapType zodat men ook monochoriaal (zonder amniociteit) kan kiezen
 
 
 
GZ-539: terminologiekoppelingen gewijzigd bij Wijze Begin Baring
 
GZ-629: vaste ObservatieMethode gewijzigd bij Zwangerschap -> Aantal foetussen
 
GZ-825: terminologiekoppeling aangepast bij GebruikAnticonceptieWaarde binnen postnatale nacontrole
 
GZ-827: terminologie gekoppeld aan GeïndiceerdAantalUurKraamzorgWaarde
 
GZ-829: terminologiekoppelingen aangepast binnen Foetale monitoring
 
GZ-834: waardelijsten ProbleemNaam_Zwangerschap, ProbleemNaam_Maternaal en VerrichtingType_Zwangerschap aangevuld met waardes t.b.v. wens vrouw, verhuizing en wetenschappelijk onderzoek
 
GZ-876: waardelijst VoedingMethode binnen VoedingspatroonZuigeling uitgebreid
 
GZ-891: Zorgaanbiederidentificatienummer aangevuld met LVR2 en LNR
2022‑02‑14 16:58:36 Anneke Goossen Officiële release: 3.2.2
Betreft wijzigingen op Release 3.2.1
 
GZ-431: In alle observaties is de code voor ObservatieMethode gewijzigd. Daardoor waardelijst ook aangepast.
 
Integrale zwangerschapskaart: verbeteringen in scenario.
 
GZ-547: In deel Zorgverlening, Medicamenteuzebehandeling zitten nu 3 zibs Medicatie: MedicatieAfpsraak, MedicatieToediening en MedicatieGebruik. In de ziekenhuizen zal dit geen probleem geven gezien de implementatie van de Infomatiestandaard Medicatieproces (https://www.nictiz.nl/standaardisatie/informatiestandaarden/medicatieproces/) in het Elektronisch voorschrijfsysteem wat in ziekenhuizen wordt gebruikt. Implementatie in de 1e lijnssystemen zal in eerste instantie gericht zijn op alleen de zib MedicatieGebruik. Echter, met de komst van de WEGIZ zal ook daar het medicatieproces tzt moeten worden geïmplementeerd.

GZ-560: In dataset 3.2 wordt de zib Verrichting (2017) meerdere malen gebruikt in de verschillende delen van de dataset (context). In deze zib zitten meerdere verwijzingen naar andere zibs. In de dataset zijn dit verwijzingen naar zibs die in de zib zijn opgenomen. Bijvoorbeeld las er naar de zib Zorgverlener wordt verwezen dan is de verwijzing naar zib Zorgverlener in deel Administratief. De verwijzing naar de zib MedischHulpmiddel was nog niet goed opgenomen. Is hetsteld.

GZ-571:   In veld Operationalisatie de tekst toegevoegd: 'Als het gaat om de zorgaanbieder waar de zorgverlener werkzaam is, dan dient het systeem de gegevens conform de zib automatisch in te vullen.'

GZ-574: In veld Operationalisatie beschreven dat een IT systeem de gegevens automatisch kan laden als een zorgverlener is ingelogd. In het veld Rationale beschreven waarom het van belang is dat de gegevens worden ingevuld. Onderscheid tussen 1e, 2e en 3e lijn kan dan worden gemaakt.

GZ-554: 72771000119107 'Pijn na episiotomie post partum' toegevoegd aan de waardenlijst PostpartumComplicatie22 (nieuwe versie).

GZ-509:In de dataset is de zib GezinssituatieKind opgenomen waarbij er dubbele elementen waren geincludeerd bij overerving van zib. Dit gecorrigeerd. Ook verwijzing naar zib Contactpersoon gecorrigeerd.

Naast BeginDatum in Zib Blaasfunctie, UrineKather, MedischHulpmiddel EindDatum toegevoegd in de dataset conform aan hoe dit in de zib Medisch hulpmiddel publicatie 2020 is opgenomen.
 
De zib Vochtbalans toegevoegd aan deel Postnatale fase, Kraambed, Moeder en in Kind.
 
GZ-661: Groepje Datum prenatale controle > Vervangen door verwijzing naar zib Contact in Administratief. Hierin staan Begin- en EindDatumTijd en Zorgverlener. Dus ook Zorgverlener verwijderd in dataset.
 
GZ-672: Voor de duidelijkheid was in de dataset met een conceptenlijst gewerkt bij de waardelijsten. Echter, dit roept toch verwarring op. Conceten gewijzigd bij: AlcoholGebruikStatus, DrugsGebruikStatus en TabakGebruikStatus.
 
GZ-674: Uitwendig onderzoek in Zwangerschapsgegevens. De structuur van deze groep gegevens gewijzigd in Bevindingen moeder met Fundushoogte en -stand, en Bevindingen foetus met Ligging foetus, Indaling foetus en foetale hartslag. Tijdstempelprecisie gewijzigd bij de data. Anatomische locatie gewijzigd bij Ligging foetus en Indaling foetus.
 
GZ-677: De groep gegevens Medicamenteuze behandeling verwijderd. Volgens Nictiz afspraken wordt er in een informatiestandaard niet een andere informatiestandaard opgenomen. Elders zal een verwijzing naar MedicatieProces worden opgenomen. MP moet worden opgenomen gezien de WEGIZ.
 
GZ-678: Covid 19 infectie toegevoegd aan de waardelijsten: ProbleemNaam_AlgemeneAnamnese, ProbleemNaam_Zwangerschap, ProbleemNaam_Problematiek Kind (Pediatrie),  ProbleemNaam_ProblKindObstetrie en  ProbleemNaam_ProblKindKraam
 
GZ-507: In Partusassistentie RolPartusassistentie groep van gemaakt en hier een verwijzing naar Zorgverlener in geplaatst. In zib zorgverlener zit Specialisme waarbij aangegeven kan worden wie bij de partus heeft geassisteerd ipv aparte waardelijst zoals eerst. Indien wenselijk kunnen meer gegevens van de zorgverlener worden vastgelegd, bijv. van de kraamverzorgende.
 
GZ-558: OproepDatum en AankomstDatum toegevoegd aan groep gegevens Partusassistentie. Tijdstempelprecisie aangepast.
 
GZ-567: De waardelijst voor ContactSoort in zib Contact (ddel Administratief) gewijzigd conform de genoemde contacten in de zorgstandaard.
 
GZ-714: Groep gegevens Geboorteplaats is verwijderd uit de dataset. Bij thuisbevalling gledt adresgegevens moeder, bij ziekenhuisbevalling adresgegevens zorgaanbieder. MAW, voor Perined is Geboorteplaats af te leiden, mits door zorgverlener Adresgegevens Vrouw en zorgaanbieder bij ziekenhuisbevalling goed zijn ingevuld.
 
GZ-694: Voor Bijlage, 2142, de bouwsteen Media opgenomen. Dit is een verwijzing naar de bouwsteen in deel Medisch onderzoek.
 
GZ-716: Betrokkenheid kinderarts in deel Kind, Id, verwijderd uit dataset. Dit kan worden weergegeven bij Betrokkeheid andere zorgverleners in deel Vrouw.
 
GZ-375: Van de waarde;ijst Hodge Planes (Dynamisch) (2.16.840.1.113883.2.4.11.159) is een nieuwe versie gemaakt. De concepten en coderingen van de waarden zijn gewijzigd.
 
GZ-717:  Bij Chirurgische ingrepen, VerrichtingType was een verkeerde waardelijst gekoppeld. Dit gecorrigeerd.
 
GZ-333: Er is een nieuwe versie van de waardelijst Waardelijst RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties). Hierin is opgenomen code GC = Geboortecentrum.
 
GZ-715: 204878001 | niet-ingedaalde testis (aandoening) | opgenomen in waardelijst ProbleemNaam_Genitalia.
 
GZ-721: In dataset 3.0 zijn nieuwe waardelijsten gemaakt. De waarden betreffen meestal een 'parent' waar diagnoses in DHD diagnosethesauraus naar toe kunnen worden gemapt. Voor dataset 3.2 deze nagelopen en deze 'parents' zitten in dataset 3.2. Daar waar dit niet zo was, of als er waarden ontbraken, dit gecorrigeerd.
 
GZ-759: Waardelijst: WerkelijkePlaatsBaring_32, 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.321 is uitgebreid met de waarde 107191000146100 geboorte in buitenland (bevinding)
 
GZ-755: Voor de duidelijkheid naam ZorgKind veranderd in ZorgVoorKind.

GZ-756: Hoofdstukken Kraamweek en Kraambed samengevoegd; naam Kraamweek behouden.

GZ-757: Kraamzorgorganisatie verwijderd uit Postnatale fase omdat zorgaanbieder reeds in Contact zit.

GZ-760: Laboratoriumtest verwijderd onder Kraamweek omdat onderzoeksgegevens elders zitten in 3.2.

GZ-761: FysiekeZelfredzaamheid verwijderd want dubbel met ZelfredzaamheidKraamvrouw in Kraamweek.

GZ-768: Verwijzing naar Patient toegevoegd voor het kind bij follow-up kinderarts.

GZ-769: AnatomischeLocatie verwijderd bij controle schedel.

GZ-785: Episiotomie/ ruptuur, peri32-dataelement-7950: naam gewijzigd in Conditie perineum. Daarnaast waardelijst uitgebreid met 'perineum intact' = geen wond en de waarde 'Overig'. 

GZ-784: Incontinentie, peri32-dataelement-7970: naam gewijzigd in Continentie. Element in groep toegevoegd 'Flatusincontinentie' met datatype BL.
 
GZ-786: Sectiowond, peri32-dataelement-7960: Waardelijst is uitgebreid met de waarde 'Overig'.
 
GZ-787: Lichaamsgewicht toegevoegd in groep gegevens Nacontrole, in deel Postnatale fase.
 
GZ-788: Element Definitieve a terme datum verwijderd: peri32-dataelement-4382.
 
GZ-789: Element Irregulaire antostoffen, peri32-dataelement-4383, verwijderd.
 
GZ-790: Obstetrische anamnese, Eerdere bevalling: fases, Onsluiting, Uitdrijving en Nageboorte, verwijderd.
 
GZ-791: De verwijzing in Obstetrische anamnese naar  element Conditie perineum en sfincter, peri32-dataelement-4389 verwijderd. Nieuwe verwijzing toevoegen naar Inspectie perineum/ sfincter/ vrouwelijke geslachtsorganen (Observatie), peri32-dataelement-3951,toegevoegd.
 
GZ-792: ApgasrSCore 5 en 10 minuten toegevoegd aan Lichamelijk onderzoke, Kind in Obstetrische anamnese.
 
GZ-793: Obstetrische anamnese: in Kind toegevoegd Problematiek kind en Geboortetrauma.
2021‑12‑20 12:30:11 Anneke Goossen
 
Wijziging voor scenario Screening
 • Issue 1395: het element Vruchtwater (80945) is toegevoegd aan scenario 1e trimester SEO.
Wijzigingen dataset 2.3 ten opzichte van publicatie 2.3.5
 • Issue GZ-371: LOINC 11778-8 toegevoegd bij A Terme datum (oa 20030) met code EDD van Perinatologische observatiecodes. Daarnaast ook LOINC 11977-6 toegevoegd bij element Pariteit (20153). Eveneens bij Graviditeit (oa 20010) LOINC 11996-6 toegevoegd. Templates voor Kernset Geboortezorg 2.3 ongewijzigd: deze blijven bestaande coderingen gebruiken.
 • Issue 1393: Bij Datum onderzoek, peri23-dataelement-50020, is een commentaar toegevoegd: '  Dit geldt voor alle onderzoeken, zoals vaginaal onderzoek, echoscopie, exclusief laboratoriumonderzoek. Bij laboratoriumonderzoek gaat het om AfnameDatum monster en TestDatum'.
 • Issue 1397: De waarde 'Beide' in waardenslijst Methode_1e_trimester_SEO is gewijzigd in echografische beeldvorming van uterus gravidus (verrichting) + transvaginale obstetrische echografie (verrichting).
 • Issue 1398: foetus identificatie is de identificatie van de foetus zoals deze antepartum wordt gehanteerd. dit toegevoegd in het commentaarveld.
 • Issue 1399: foetus volgletter is een identificatie van de foetus antepartum. dit toegevoegd in het commentaarveld.
 • Issue 1400: In Commentaar: De waarde 'Afwijking sonomarker' is alleen van toepassing bij het tweede trimester SEO. Daaraan toegevoegd: 'Deze niet tonen op de user interface'.
 • Issue 1401: De waardelijst bij 'Indicatie prenatale diagnostiek obv screening, 20470, is geactualiseerd. Deze is uitgebreid met obv 1e trimester SEO en obv NIPT.
 • Issue 1396: Gespecialiseerd verpleegkundige had geen code van een formele terminologie. Bestaande code vervangen door Snomed concept en code. Zo ook waarde voor VIG'er toegevoegd voor kraamverzorgende met opleiding Verzorgende IG, naast 'oude' opleiding voor kraamverzorgende.
 • Issue 1404: Betreft Partusnummer, 20500. In het scenario Kernset een context toegevoegd. Hierdoor wordt duidelijk waarom het element in de dataset en kernset zit.
 • GZ-495: Uit het overleg met het RIVM bleek dat de Combinatietest per 1-10-2021 verdwijnt. In de plaats daarvan komt de NIPT. In dataset 2.3 is de groep gegevens Combinatietest, peri23-dataelement-82234, verwijderd. De transactie Combinatietest, aanvraag daarvan, komt hiermee ook te vervallen.
 • GZ-495: het RIVM heeft aangegeven dat de Combinatietest per 1-10-2021 is verdwenen. In plaats daarvan komt de NIPT. In dataset 2.3 is de groep gegevens Combinatietest, peri23-dataelement-82234, verwijderd. De transactie Combinatietest, aanvraag daarvan, komt hiermee ook te vervallen.
Wijzigingen voor dataset 3.2
 • Issue 1394: Waardelijst voor type partus. In dataset 2.3 is nog een lokale code gebruikt voor Termination of Pregnancy. Deze is vervangen door SNOMED 386639001|afbreken van zwangerschap (verrichting) voor dataset 3.2.
 • Issue GZ-436: Nieuwe versie van de waardelijst, ProteineTestStripResult 2.16.840.1.113883.2.4.11.89, aangemaakt voor dataset 3.2 (2021‑04‑13 09:27:28). Dataset 2.3 gebruikt nog versie 2013‑01‑10 13:45:48. In nieuwe versie voorgestelde coderingen en concepten opgenomen.
 • Issue GZ-437: Een nieuwe versie aangemaakt van waardelijst, PostpartumComplicatie22 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.34, (2021‑04‑13 09:41:35) voor dataset 3.2. Versie 2019‑12‑18 09:22:52 wordt nog gebruikt in dataset 2.3. De waarde Overige infecties (code 6150) heeft een overlap met nullflavor OTH.
2021‑10‑19 10:45:43 Anneke Goossen
Betreft een update van Release: 3.2.1
 
GZ-431: In alle observaties is de code voor ObservatieMethode gewijzigd. Daardoor waardelijst ook aangepast.
 
Integrale zwangerschapskaart: verbeteringen in scenario.
 
GZ-547: In deel Zorgverlening, Medicamenteuzebehandeling zitten nu 3 zibs Medicatie: MedicatieAfpsraak, MedicatieToediening en MedicatieGebruik. In de ziekenhuizen zal dit geen probleem geven gezien de implementatie van de Infomatiestandaard Medicatieproces (https://www.nictiz.nl/standaardisatie/informatiestandaarden/medicatieproces/) in het Elektronisch voorschrijfsysteem wat in ziekenhuizen wordt gebruikt. Implementatie in de 1e lijnssystemen zal in eerste instantie gericht zijn op alleen de zib MedicatieGebruik. Echter, met de komst van de WEGIZ zal ook daar het medicatieproces tzt moeten worden geïmplementeerd.

GZ-560: In dataset 3.2 wordt de zib Verrichting (2017) meerdere malen gebruikt in de verschillende delen van de dataset (context). In deze zib zitten meerdere verwijzingen naar andere zibs. In de dataset zijn dit verwijzingen naar zibs die in de zib zijn opgenomen. Bijvoorbeeld las er naar de zib Zorgverlener wordt verwezen dan is de verwijzing naar zib Zorgverlener in deel Administratief. De verwijzing naar de zib MedischHulpmiddel was nog niet goed opgenomen. Is hetsteld.

GZ-571:  In veld Operationalisatie de tekst toegevoegd: 'Als het gaat om de zorgaanbieder waar de zorgverlener werkzaam is, dan dient het systeem de gegevens conform de zib automatisch in te vullen.'

GZ-574: In veld Operationalisatie beschreven dat een IT systeem de gegevens automatisch kan laden als een zorgverlener is ingelogd. In het veld Rationale beschreven waarom het van belang is dat de gegevens worden ingevuld. Onderscheid tussen 1e, 2e en 3e lijn kan dan worden gemaakt.

GZ-554: 72771000119107 'Pijn na episiotomie post partum' toegevoegd aan de waardenlijst PostpartumComplicatie22 (nieuwe versie).

GZ-509:In de dataset is de zib GezinssituatieKind opgenomen waarbij er dubbele elementen waren geincludeerd bij overerving van zib. Dit gecorrigeerd. Ook verwijzing naar zib Contactpersoon gecorrigeerd.

Naast BeginDatum in Zib Blaasfunctie, UrineKather, MedischHulpmiddel EindDatum toegevoegd in de dataset conform aan hoe dit in de zib Medisch hulpmiddel publicatie 2020 is opgenomen.
 
De zib Vochtbalans toegevoegd aan deel Postnatale fase, Kraambed, Moeder en in Kind.
 
GZ-661: Groepje Datum prenatale controle > Vervangen door verwijzing naar zib Contact in Administratief. Hierin staan Begin- en EindDatumTijd en Zorgverlener. Dus ook Zorgverlener verwijderd in dataset.
 
GZ-672: Voor de duidelijkheid was in de dataset met een conceptenlijst gewerkt bij de waardelijsten. Echter, dit roept toch verwarring op. Conceten gewijzigd bij: AlcoholGebruikStatus, DrugsGebruikStatus en TabakGebruikStatus.
 
GZ-674: Uitwendig onderzoek in Zwangerschapsgegevens. De structuur van deze groep gegevens gewijzigd in Bevindingen moeder met Fundushoogte en -stand, en Bevindingen foetus met Ligging foetus, Indaling foetus en foetale hartslag. Tijdstempelprecisie gewijzigd bij de data. Anatomische locatie gewijzigd bij Ligging foetus en Indaling foetus.
 
GZ-677: De groep gegevens Medicamenteuze behandeling verwijderd. Volgens Nictiz afspraken wordt er in een informatiestandaard niet een andere informatiestandaard opgenomen. Elders zal een verwijzing naar MedicatieProces worden opgenomen. MP moet worden opgenomen gezien de WEGIZ.
 
GZ-678: Covid 19 infectie toegevoegd aan de waardelijsten: ProbleemNaam_AlgemeneAnamnese, ProbleemNaam_Zwangerschap, ProbleemNaam_Problematiek Kind (Pediatrie),  ProbleemNaam_ProblKindObstetrie en  ProbleemNaam_ProblKindKraam
 
GZ-507: In Partusassistentie RolPartusassistentie groep van gemaakt en hier een verwijzing naar Zorgverlener in geplaatst. In zib zorgverlener zit Specialisme waarbij aangegeven kan worden wie bij de partus heeft geassisteerd ipv aparte waardelijst zoals eerst. Indien wenselijk kunnen meer gegevens van de zorgverlener worden vastgelegd, bijv. van de kraamverzorgende.
 
GZ-558: OproepDatum en AankomstDatum toegevoegd aan groep gegevens Partusassistentie. Tijdstempelprecisie aangepast.
 
GZ-567: De waardelijst voor ContactSoort in zib Contact (ddel Administratief) gewijzigd conform de genoemde contacten in de zorgstandaard.
 
GZ-714: Groep gegevens Geboorteplaats is verwijderd uit de dataset. Bij thuisbevalling gledt adresgegevens moeder, bij ziekenhuisbevalling adresgegevens zorgaanbieder. MAW, voor Perined is Geboorteplaats af te leiden, mits door zorgverlener Adresgegevens Vrouw en zorgaanbieder bij ziekenhuisbevalling goed zijn ingevuld.
 
GZ-694: Voor Bijlage, 2142, de bouwsteen Media opgenomen. Dit is een verwijzing naar de bouwsteen in deel Medisch onderzoek.
 
GZ-716: Betrokkenheid kinderarts in deel Kind, Id, verwijderd uit dataset. Dit kan worden weergegeven bij Betrokkeheid andere zorgverleners in deel Vrouw.
 
GZ-375: Van de waarde;ijst Hodge Planes (Dynamisch) (2.16.840.1.113883.2.4.11.159) is een nieuwe versie gemaakt. De concepten en coderingen van de waarden zijn gewijzigd.
 
GZ-717:  Bij Chirurgische ingrepen, VerrichtingType was een verkeerde waardelijst gekoppeld. Dit gecorrigeerd.
 
GZ-333: Er is een nieuwe versie van de waardelijst Waardelijst RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties). Hierin is opgenomen code GC = Geboortecentrum.
 
GZ-715: 204878001 | niet-ingedaalde testis (aandoening) | opgenomen in waardelijst ProbleemNaam_Genitalia.
 
GZ-721: In dataset 3.0 zijn nieuwe waardelijsten gemaakt. De waarden betreffen meestal een 'parent' waar diagnoses in DHD diagnosethesauraus naar toe kunnen worden gemapt. Voor dataset 3.2 deze nagelopen en deze 'parents' zitten in dataset 3.2. Daar waar dit niet zo was, of als er waarden ontbraken, dit gecorrigeerd.
 
GZ-759: Waardelijst: WerkelijkePlaatsBaring_32, 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.321 is uitgebreid met de waarde 107191000146100 geboorte in buitenland (bevinding)
 
GZ-755: Voor de duidelijkheid naam ZorgKind veranderd in ZorgVoorKind.

GZ-756: Hoofdstukken Kraamweek en Kraambed samengevoegd; naam Kraamweek behouden.

GZ-757: Kraamzorgorganisatie verwijderd uit Postnatale fase omdat zorgaanbieder reeds in Contact zit.

GZ-760: Laboratoriumtest verwijderd onder Kraamweek omdat onderzoeksgegevens elders zitten in 3.2.

GZ-761: FysiekeZelfredzaamheid verwijderd want dubbel met ZelfredzaamheidKraamvrouw in Kraamweek.

GZ-768: Verwijzing naar Patient toegevoegd voor het kind bij follow-up kinderarts.

GZ-769: AnatomischeLocatie verwijderd bij controle schedel.

GZ-785: Episiotomie/ ruptuur, peri32-dataelement-7950: naam gewijzigd in Conditie perineum. Daarnaast waardelijst uitgebreid met 'perineum intact' = geen wond en de waarde 'Overig'. 

GZ-784: Incontinentie, peri32-dataelement-7970: naam gewijzigd in Continentie. Element in groep toegevoegd 'Flatusincontinentie' met datatype BL.
 
GZ-786: Sectiowond, peri32-dataelement-7960: Waardelijst is uitgebreid met de waarde 'Overig'.
 
GZ-787: Lichaamsgewicht toegevoegd in groep gegevens Nacontrole, in deel Postnatale fase.
 
GZ-788: Element Definitieve a terme datum verwijderd: peri32-dataelement-4382.
 
GZ-789: Element Irregulaire antostoffen, peri32-dataelement-4383, verwijderd.
 
GZ-790: Obstetrische anamnese, Eerdere bevalling: fases, Onsluiting, Uitdrijving en Nageboorte, verwijderd.
 
GZ-791: De verwijzing in Obstetrische anamnese naar  element Conditie perineum en sfincter, peri32-dataelement-4389 verwijderd. Nieuwe verwijzing toevoegen naar Inspectie perineum/ sfincter/ vrouwelijke geslachtsorganen (Observatie), peri32-dataelement-3951,toegevoegd.
 
GZ-792: ApgasrSCore 5 en 10 minuten toegevoegd aan Lichamelijk onderzoke, Kind in Obstetrische anamnese.
 
GZ-793: Obstetrische anamnese: in Kind toegevoegd Problematiek kind en Geboortetrauma.
2021‑05‑04 11:14:37 Alexander Henket Officiële release: 3.2.1

Eerste publicatie dataset 3.2 ten behoeve van een test met Babyconnect en MedMij.

GZ-431: In alle observaties is de code voor ObservatieMethode gewijzigd. Daardoor waardelijst ook aangepast.

2021‑03‑17 13:36:24 Marc de Graauw SNOMED CT concept weergavenamen bijgewerkt met Nederlandse termen voor zover beschikbaar. Totaal: 2727
 • Terminologiekoppelingen: 0
 • Waardelijstconcepten 2727 in 273 waardelijsten
2021‑03‑16 17:33:17 Marc de Graauw SNOMED CT concept weergavenamen bijgewerkt met Nederlandse termen voor zover beschikbaar. Totaal: 1989
 • Terminologiekoppelingen: 1989
 • Waardelijstconcepten 0 in 0 waardelijsten
2020‑12‑14 10:49:40 Anneke Goossen
2020‑12‑10 08:32:12 Arianne van de Wetering Officiële release: Kernset Geboortezorg 2.3.5
Deze publicatie bevat de transactie Kernset Geboortezorg en is vervangen door 2.3.6.
2020‑11‑02 14:09:36 Arianne van de Wetering
Wijzigingen voor Kernset Geboortezorg.
 
Wijzigingen met effect op Kernset Geboortezorg 2.2 én 2.3:
 • Issue 1070: Vrouw/adres/postcode was onterecht 1..1 in de templates. Dit is hersteld naar 0..1.
 • Issue 1238: De omschrijving van Zwangerschap/diagnose/liggingsafwijking (zit ook in reden verwijzing) is aangepast.
 • Issue GZ-35: Vrouwelijke genitale verminking en datum voeding kind zijn 0..1 in kernset 2.2 en 2.3, maar waren 1..1 in de technische templates. Pathologie vrouw was 0..1 in kernset 2.2 maar 1..1 in de technische templates. De templates zijn aangepast.
 • Issue GZ-67: Algemene anamnese mag ook opgenomen worden in het bericht als 'onder behandeling' niet ja is. Het functionele scenario en de technische templates voor Kernset 2.2 en 2.3 zijn hierop aangepast.
Wijzigingen met effect op Kernset Geboortezorg 2.3:
 • Issue 1026: Kernset 2.3. Bevalling / Interventie begin baring. De kardinaliteit voor interventie begin baring was onterecht 0..1, dit is hersteld naar 0..* in het bestaande template.
 • Issue 1036: Dataset en Kernset 2.3. De omschrijving van TOP (Termination of Pregnancy) is aangepast van "zwangerschapsafbreking na 16+0 weken (16w0d)" naar "zwangerschapsafbreking op of na 16+0 weken (16w0d)". 
 • Issue 1218: Dataset 2.3 en Kernset 2.3. Problematiek kind. Een inactief geworden SNOMED code is vervangen.
 • Issue 1230: Dataset 2.3 en Kernset 2.3. Uitkomst per kind / Congenitale afwijkingen (dataelement-40090). Een inactief geworden SNOMED code (voor congenitale afwijkingen oren) is vervangen.
 • Issue 1244: Dataset 2.3 en Kernset 2.3. De omschrijving van het concept Pathologie vrouw bevatte nog een stuk tekst over de onstaansgeschiedenis. Dit is niet meer relevant en daarom verwijderd.
 • Issue 1245: Dataset 2.3 en Kernset 2.3. De waardelijst items met tekst "Zwangerschap/baring/kind" zijn aangepast naar "Zwangerschap/baring/kraamperiode/kind".
 • Issue 1254: Dataset 2.3 en Kernset 2.3. Postnatale fase / Diagnose interventie / Pathologie vrouw (dataelement-82209) - waardelijst. Een inactief geworden SNOMED code (voor mastitis) is vervangen.
 • Issue 1283: Dataset 2.3 en Kernset 2.3. De code voor primaire sectio was niet 100% correct. Een nieuwe code is in de waardelijst toegevoegd (backwards compatibel).
 • Issue 1311: Dataset 2.3. Het element 'meerlingzwangerschap' is toegevoegd als reden van verwijzing van 1e naar 2e lijn bij 'Zwangerschap'. Dit element is (alleen in de dataset niet in transactie Kernset Geboortezorg) ook toegevoegd in deel Zwangerschap, Diagnose.
 • Issue 1317: Dataset 2.3. Meconiumhoudend vruchtwater is toegevoegd bij Reden verwijzing van 1e naar 2e lijn in deel bevalling.Dit element is (alleen in de dataset niet in transactie Kernset Geboortezorg) ook toegevoegd in deel Bevalling, Diagnose.
 • Issue 1357: Dataset 2.3. Code 443341004 Congenital anomaly (disorder) is inactief. In de dataset vervangen door 276654001 | congenitale malformatie. In het template (901017) worden beide codes nu toegestaan.
 • Issue 1360: Dataset 2.3. Serotiniteit is toegevoegd bij Reden verwijzing, van 1e naar 2e lijn, Zwangerschap. Dit element is (alleen in de dataset niet in transactie Kernset Geboortezorg) ook toegevoegd in deel Zwangerschap, Diagnose.
 • Issue 1378: Dataset 2.3 en Kernset 2.3. Het is nu mogelijk om bij Zwangerschap/Voornemens ook de specifieke zorginstelling waar de vrouw wil bevallen aan te geven.
 • Issue GZ-134: Dataset en Kernset 2.3. Bij postnatale fase / kindspecifieke gegevens ontbrak het rangnummer kind. Hierdoor konden deze gegevens niet aan het juiste kind gekoppeld worden. Dit is hersteld. Dit heeft alleen effect op de functionele dataset en bijbehorende transacties, maar niet op de bericht templates (daar waren deze gegevens al opgenomen bij het kind, tezamen met de gegevens in 'uitkomst per kind').
 • Issue GZ-156: Kernset 2.3. Cosmetische wijziging in template voor intra-uteriene vruchtdood. De uncertaintyCode leek een valueSet / nullFlavor toe te staan, maar door de 1..1 Fixed voor code/codeSystem, stond het template dit niet toe. De valueSet / nullFlavor zijn nu uit het template verwijderd.
 • Issue GZ-163: Kernset 2.3, bericht template voor obstetrische anamnese. De kardinaliteit voor vorige zwangerschap/diagnose was onterecht 0..1, dit is hersteld naar 0..*.
 • Issue GZ-164: Kernset 2.3, cosmetische wijziging in het bericht template voor registration event (901093). Bij de pertinentInformation3 naar Bevalling (Template 901101) miste specificatie voor typeCode en contextConductionInd (die verplicht zijn volgens het xsd). Dit is hersteld.
 • Issue GZ-165: Kernset 2.3. Cosmetische wijziging in bericht template voor intra-uteriene vruchtdood en methode. Er ontbrak datatype en kardinaliteit bij procedure/id en /code. Het xsd definieert die afdoende, maar om redenen van consistentie wel alsnog toegevoegd aan het betreffende template.
 • Issue GZ-170: Kernset 2.3. Cosmetische wijziging in template voor maternaal onderzoek. De kardinaliteit voor organizer stond in het template op 0..* (maar volgens xsd op die plek 0..1). Kardinaliteit uit dit template verwijderd omdat dit verwarrend bleek voor leveranciers.
 • Issue GZ-171: Kernset 2.3, bericht template voor VGV (900964) was te streng. Het was niet mogelijk om een VGV - Ja door te geven zonder het type VGV te specificeren. Dit is hersteld.
 • Issue GZ-172: Kernset 2.3. In de functionele transactie stond kardinaliteit voor medisch onderzoek op 0..* terwijl er in de kernset maximaal 1 verwacht wordt. Dit is gewijzigd. Geen effect op bericht templates, daar kon al maar één keer medische onderzoek worden opgenomen.
 • Issue GZ-176: Kernset 2.3. Het template voor Kinderarts betrokken had een verkeerde oid voor LVR-id in het voorbeeldfragment. Dit is hersteld.
 • Issue GZ-177: Kernset 2.3. Het was niet mogelijk om het template intra-uteriene behandeling met een nullFlavor mee te sturen. Dit is mogelijk gemaakt.
 • Issue GZ-181: Kernset 2.3. Er was een cosmetisch issue met template 900985 dat 0..* liet zien voor het eerste element, terwijl dat meestal niet mogelijk is. Kardinaliteit is op die plek verwijderd.
 • Issue GZ-182: Kernset 2.3. Op verzoek van Perined is er nu templatedefinitie voor het veld sender/device/softwareName in de Transmission wrapper. Dit voor het sturen van software naam en versie aan Perined.
 • Issue GZ-183: Kernset 2.3. De specificaties voor wrappers waren onduidelijk. Dit is verbeterd zowel in de templates als in een begeleidend stuk tekst op wiki
 • Issue GZ-186: Kernset 2.3. Het template voor Urogenitale aandoening (900946) is verduidelijkt met een expliciete specificatie voor nullFlavor.
 • Issue GZ-209: Kernset 2.3. Er was een te strenge schematron controle bij de relaties tussen wijze einde vorige zwangerschap en vorige bevalling. De controle is verwijderd in het bestaande template (soepeler geworden en daarom backwards compatibel voor Kernset Geboortezorg).
 • Issue GZ-236: Kernset 2.3: episiotomie template (901063) was te streng voor negationInd en targetSiteCode (locatie episiotomie). Dit is hersteld.
 • Issue GZ-237: Het template 900893 voor overige interventies refereerde onterecht naar een boolean item voor overige interventies (die in dataset 2.3 niet meer bestaat). Dit is hersteld.
 • Issue GZ-238: Kernset 2.3: vaginale kunstverlossing template (900999) was te streng voor negationInd en succes vag kunstverlossing. Dit is hersteld.
 • Issue GZ-341: Kernset 2.3: Het template voor Indicatie interventie begin baring (900705) had een verwijzing naar een verouderde valueSet. Dit is hersteld in het bestaande template.
2020‑10‑20 17:14:48 Marc de Graauw Officiële release: Kraamzorg 3.1.1. en RIVM screening 2.3.5
Deze publicatie bevat de volgende transacties:
Alle transacties voor Kraamzorg (3.1)
De screeningstransacties voor RIVM (2.3)
Deze publicatie vervangt eerdere screeningstransacties voor 2.3
2020‑06‑04 Arianne van de Wetering
Wijziging met effect op Counseling 2.3:
 • Issue GZ-296: Counseling 2.3. Het HL7v3-template voor deze transactie (template 80) is niet langer in onderhoud: niet langer gekoppeld aan de transatie en status 'obsoleet'.
2020‑05‑28 17:42:15 Anneke Goossen
Wijzigingen met effect op dataset 2.3:
 • Issue 978: Dataset 2.3. De waardelijst bij 'a terme datum obv' in 2.3 is op verzoek van het RIVM, na overleg met werkgroep Eenheid van Taal, gewijzigd in (IVF en IUI zijn toegevoegd.):
  • laatste menstruatie
  • termijnecho
  • ovulatie
  • IVF
  • IUI
  • OTH
 • Issue 1085: Dataset 2.3. De omschrijving bij element Fetal Loss, peri23-dataelement-80678, aangepast en commentaar toegevoegd. Ook SNOMED code toegevoegd: 713651007 | voorgeschiedenis met zwangerschap met abortus als resultaat (situatie) |.
 • Issue 1249: Dataset 2.3. Postnatale fase / Diagnose/interventie postnataal / Interventie (dataelement-82373) - omschrijving is verduidelijkt met het aangeven van de relatie naar Pathologie vrouw.
 • Issue 1286: Dataset 2.3. De groep Hartactie (in Zwangerschap / Prenatale controle / Uitwendig onderzoek / en Medisch onderzoek / Foetusspecifieke (onderzoeks)gegevens / Echoscopie / - dataelement-82105 en 82006) had nog geen terminologie associatie. De SNOMED code 249042007 Fetal heart finding (finding) is toegevoegd.
 • Issue 1287: Dataset 2.3. Voor item Rhesus D factor vrouw (Vrouw / en Medisch onderzoek / Maternale onderzoeksgegevens / Urine-, bloed- en aanvullende onderzoeken / PSIE / dataelement-10811 en -80953) was nog geen code toegevoegd. LOINC code 1305-2 D Ag [Presence] in Blood is toegevoegd.
 • Issue 1288: Dataset 2.3. Voor item Hb (Medisch onderzoek / Maternale onderzoeksgegevens / Urine-, bloed- en aanvullende onderzoeken /  en Postnatale fase / Nacontrole / dataelement-10814 en -80855) was nog geen code toegevoegd. LOINC code 718-7 Hemoglobin (Bld) [Mass/Vol]  is toegevoegd.
 • Issue 1290: Dataset 2.3. Het RIVM heeft een nieuwe dataset Counseling gemaakt. Wijzigingen in scenario verwerkt conform afspraken met RIVM. Verwijderd zijn:
  • Counseling prenatale gewenst?
  • Reden verzending
  • Counseling combinatietest met de daaronder gelegen elementen 20455, 20480 en 20485
  • Combinatietest gewenst?
  • Counseling SEO met de daaronder gelegen elementen 82163, 20490, 20495 en 82419 (inclusief 82420, 82421, 82422 en 82424)
  • SEO gewenst? 
   Op basis van de nieuwe dataset van het RIVM zijn toegevoegd: 
   • ZorgverlenerId, 10003
   • Naam zorgverlener, 10006
   • Vrouw, BSN, 10030
   • Geboortedatum vrouw, 10040
   • Naamgegevens, 10035, met elementen 82359, groep 82361, bij achternaam gaat het om geslachtnaam vrouw.
   • Adres, 10300, met 10304
 • Issue 1291: Dataset 2.3. Methode 1e trimester SEO is toegevoegd in Medisch onderzoek, 83391. Hierbij wordt een waardelijst gebruikt met de waarden, abdominaal, vaginaal en beide. In de waardelijst coderingen uit Snomed CT opgenomen. 
 • Issue 1292: Dataset 2.3. Met de implementatie van het 1e trimeste SEO is in het deel Medisch onderzoek een groep gegevens toegevoegd. Nu in Medisch onderzoek 2 groepen gegevens gemaakt:
  • 1e trimester SEO
  • 2e trimester SEO
   In 1e trimester SEO nieuwe elementen opgenomen:
  • Methode 1e trimester SEO met waardelijst abdominaal, vaginaal of beide (Methode_1e_trimester_SEO, OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.258).
  • Conclusie 1e trimester SEO, waardelijst ConclusieSEO met OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.32 (bestaande waardelijst).
  • Verdenking afwijking obv, met waardelijst -verdenking structurele afwijking, -afwijkende biometrie, -obstetrische parameters, -Afwijking sonomarker (deze is alleen van toepassing bij 2e trimester SEO), (Verdenking_obv, 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.256)
  • Advies na 1e trimester SEO met waardelijst Advies_1e_trimester_SEO, 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.257)
  • Opmerking
   In 2e trimester SEO bestaande elementen opgenomen, maar naam is aangepast:
   • Conclusie SEO, 82330, aangepast in Conclusie 2e trimester SEO, waardelijst ConclusieSEO met OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.32 (bestaande waardelijst).
   • Verdenking afwijking obv, met waardelijst -verdenking structurele afwijking, -afwijkende biometrie, -obstetrische parameters, -Afwijking sonomarker (deze is alleen van toepassing bij 2e trimester SEO), (Verdenking_obv, 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.256) LET WEL: de waardelijst is nog niet af.
   • Advies SEO, 82331, aangepast in Advies na 2e trimester SEO, waardelijst AdviesSEO met OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.33 (bestaande waardelijst)" De waarde Verwijzing GUO is gewijzigd in Verwijzing GUO2.
 • Issue 1293: Dataset 2.3. Bij het element Hartactie (peri23-dataelement-80943) staat naast Ja/ Nee (datatype BL) ook dat het antwoord onbekend mag worden gegeven. Dit is vreemd als het gaat om echoscopisch onderzoek. In het Commentaar bij het element 'Hartactie aanwezig' is toegevoegd dat de waarde 'onbekend' niet mag worden gebruikt in het geval van een echoscopie.
 • Issue 1294: Dataset 2.3. Op voorstel van het RIVM is de waardelijst bij de sonomarkers gewijzigd. Waardelijst BeoordelingSonomarkers, 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.22. Hierin de waarde 3 Niet beoordeeld/beoordeelbaar op deprecated gezet.
 • Issue 1295: Dataset 2.3. Het RIVM heeft de biometrische gegevens deels gewijzigd ivm de implementatie van het 1e trimester SEO. Aan de dataset zijn toegevoegd:
  • LBD
  • P-waarde CRL
  • P-waarde TCD
  Verwijderd uit dataset 2.3 is: BPD percentiel
 • Issue 1296: Dataset 2.3. Op verzoek van het RIVM is de waardelijst bij bij het element 'vruchtwater (80945) 'gewijzigd. Het gaat om de waardelijst Vruchtwater, 2.16.840.1.113883.2.4.11.191, hieraan zijn 2 waarden toegevoegd:
  • vruchtwater normaal met Snomed code (niet gewijzigd)
  • oligohydramnion met Snomed code (niet gewijzigd)
  • polyhydramnion met Snomed code (niet gewijzigd)
  • anhydramnion met Snomed code (niet gewijzigd)
  • 8 - niet beoordeelbaar met verwijzing naar codestelsel BeoordelingBevindingen
  • 9 - niet beoordeeld met verwijzing naar codestelsel BeoordelingBevindingen
 • Issue 1068: Dataset 2.3. De dataset zoals deze is voorgesteld door het RIVM is aan versie 2.3 toegevoegd. Wijzigingen zijn hieronder vermeld.
  Verwijderd uit dataset 2.3 zijn:
  • groep NIPT uitslag, 82374
  • element NIPT uitslag, 82229
  • element NIPT geslacht, 82375
De NIPT is verplaatst naar deel Medisch onderzoek, Foetusspecifieke (onderzoeks)gegevens, NIPT
Toegevoegd zijn de elementen:
 • Datum uitslag NIPT laboratorium
 • Datum bloedafname
 • Datum en tijd aankomst bloed laboratorium
 • Datum uitslag zwangere
 • Resultaat NIPT (met eigen waardelijst)
 • Toelichting
 • Keuze ouders NIPT
 • Foatale fractie
 • Oorspronkelijk resultaat NIPT (met eigen waardelijst)
De waardelijst KeuzeTest bij Keuze ouders NIPT moet nog worden gereviewd op juiste coderingen.Er is ook een scenario uitgewerkt in Screening.
 • Issue 1302: Dataset 2.3. In de dataset stond het element 'SEO-type' (51010) met een waardelijst (ExamObjectiveType). Met de toevoeging van het 1e trimester SEO was onduidelijk of dit element het 1e of 2e trimester SEO betreft. Voor het 2e trimester SEO is een groep aangemaakt waarin het element 'SEO-type' (51010) is geplaatst. De waardelijst is onveranderd. Wel is in het commentaarveld toegevoegd: 'Bij vervolgonderzoek gaat het om een vervolgonderzoek voor pyelectasie.'
 • Issue 1303: Dataset 2.3. Voor de datasets van het RIVM wordt gebruik gemaakt van een peridoscode als unieke Id naast of soms ipv het BSN (als een persoon deze niet heeft). Deze code is als Id (peri23-dataelement-83384) toegevoegd aan het deel Medisch onderzoek tbv de screening.
 • Issue 1304: Een groep gegevens Uitvoerder onderzoek, 83385, is toegevoegd aan Medisch onderzoek. Daarin de naam van de zorgverlener (80754), AGB Id (83386) en het het zorgverlenertype (82068). 
 • Issue 1305: Dataset 2.3. In de dataset 2 groepen van gegevens gemaakt:
  • 1e trimester SEO
  • 2e trimester SEO
In beide groepen Advies als data element opgenomen.
Advies 1e trimester SEO, Waardelijst:
 • tweede trimester SEO
 • verwijzing GUO
Advies 2e trimester SEO, Waardelijst:
 • geen verder onderzoek
 • herhalingsonderzoek
 • vervolgonderzoek voor pyelectasie
 • verwijzing GUO
 • Issue 1306: Dataset 2.3. In Medisch onderzoek is het element Conclusie a terme datum (51020) opgenomen. Dit nav echoscopisch onderzoek. Met het bespreken van de wijzingen tav counseling en Screening concludeert de werkgroep dat dit eigenlijk de definitieve a terme datum is. Conclusie a terme datum (51020) is verwijderd. In scenario is opgenomen Definitieve a terme datum uit deel Zwangerschap.
 • Issue 1307: Dataset 2.3.In deel Bevindingen, is voor het element Biometrie, peri23-dataelement-82252, geen uitwerking van een waardelijst. Op voorstel van het RIVM is een waardelijst toegevoegd. Het element is gewijzigd in Beoordeling biometrie (82252) met als waardelijst 'Biometrie afwijkend op basis van, 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.261' met:
  • AC
  • HC
  • FL
  • CRL
           Besloten is om dit element te verwijderen, omdat de feitelijke biometrie wordt vastgelegd. Element is                         daarmee overbodig.
 • Issue 1308: Dataset 2.3. De waardelijst BeoordelingBevindingen, 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.23, gewijzigd in:
  • geen bijzonderheden
  • verdenking afwijking
  • niet beoordeelbaar
  • niet beoordeeld
 • Issue 1300 en 1309: Dataset 2.3. Het RIVM heeft nieuwe datasets gemaakt voor de screening. De elementen en waardelijsten in Bevindingen, mn voor de orgaansystemen, zijn gewijzigd. De elementen die zijn opgenomen zijn:
  • Hartactie aanwezig?
  • Hersenen, hersenstructuren, intracranieel (Nieuw element met eigen waardelijst)
  • Wervelkolom, ruggemerg (Nieuw element met eigen waardelijst)
  • Aangezicht (ogen, oren, neus, gezicht, lippen en gehemelte)
  • Nek, huid
  • Hart en perifeer vaatstelsel (Nieuw element met eigen waardelijst)
  • Thorax/luchtwegen (Nieuw element)
  • Diafragma
  • Buikwand (sluitingsdefecten)
  • Maag-darm
  • Nieren-blaas/urogenitalis
  • Skelet (incl schedel) en spierstelsel
  • Extremiteiten
Verwijderd zijn:
  • Neuraalbuis van de wervelkolem (82237)
  • Hersenen neuraalbuisdefect (82240)
  • Hersenen overig (82241)
  • Hart (82244)
  • Longen (82245)
De coderingen bij alle elementen zijn aangepast. De bestaande waardelijst 'BeoordelingBevindingen, 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.23, is gewijzigd. De waarde 3 Niet beoordeeld/beoordeelbaar is gesplitst in 2 waarden: 8 Niet beoordeelbaar & 9 Niet beoordeeld.
 • Issue 1310: Dataset 2.3. In de dataset 2.3 staan verschillende Onderzoektype in deel Medisch onderzoek met elk een datatype 'code'. Er is echter geen waardelijst. Met de implementatie van het 1e trimester SEO moet deze als onderzoektype worden toegevoegd. In dataset 2.3 is een element 'Onderzoektype' toegevoegd mt daaraan gekoppeld de volgende waardelijst:
  • Termijnecho
  • Groeiecho
  • 1e trimester echo (Structureel Echoscopisch Onderzoek, SEO)
  • 2e trimester weken echo (Structureel Echoscopisch Onderzoek, SEO)
  • Geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO)
  • Kansbepaling combinatietest
  • NIPT
 • Issue 1322: Dataset 2.3. In de omschrijving bij een aantal biometrische gegevens is de tekst opgenomen: 'N.B. Bij de maximale waarde van dit element is ook rekening gehouden met metingen à terme.' Er is echter geen maximum aangegeven bij Waarde, Eigenschappen.
  De teskt is bij BPD gewijzigd in 'N.B. Bij de maximale denkbare waarde van dit element is ook rekening gehouden met metingen à terme.'
 • Issue 1324: Dataset 2.3. 1e trimester SEO wordt geimplementeerd in de geboortezorg. Het RIVM heeft hiervoor een dataset gemaakt die is uitgewerkt in een nieuw scenario 1e trimester SEO.
 • Issue 1325: Dataset 2.3. Met de implementatie van de 1e trimester SEO moet het 2e trimester SEO worden onderscheiden van het 1e. Hiervoor is, naast wijzigingen van data elementen en waardelijsten (zie andere issues), een scenario 2e trimester SEO aangemaakt.
 • Issue 1326: Dataset 2.3. De omschrijving bij Roepnaam in Demografische gegevens kind was niet helder. Deze was 'Naam, die de persoon voert en die niet de officiële naam is'.
  Deze is gewijzigd in: 'De naam waarmee de persoon gebruikelijk aangesproken wordt'. Dit conform de omschrijving in de zib Naamgegevens.
 • Issue 1334: Dataset 2.3. Bij het element 82177 (Lichamelijk onderzoek kind, Thorax, Skelet, claviculae fractuur werden 2 waarden genoemd, links, rechts. Echter, het kan ook beiderzijds zijn.
  Er is een waardelijst gemaakt (Lich._Ond._Kind_ClaviculaeFractuur, 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.271) waarin zowel de waarden links, rechts als beiderzijds zijn opgenomen. Ook is een SNOMED code voor het element toegevoegd.
 • Issue 1335: Dataset 2.3. Betreft element 'Mamma, 82179. Het gaat om beide borsten, dus mammae, meervoud. Bovendien worden de waarden links en rechts genoemd, maar kan het ook beide zijn.
  Elementnaam gewijzigd in 'Mammae'. Waardelijst aangemaakt (Afwijking_Mammae_Kind, 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.268) waarbij naast links en rechts ook beiderzijds als waarde is opgenomen. 
 • Issue 1336: Dataset 2.3. Het element 82203 (Lichamelijk onderzoek kind, Neurologie) heeft als datatype BL. De werkgroep Eenheid van Taal heeft besloten dit te wijzigen in Code. De concepten in de waardelijst zijn Afwezig en Asymmetrisch. Ook is een terminologiekoppeling gemaakt voor zowel data element als waardelijst (Lich._Ond._Kind, 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.273).
 • Issue 1337: Dataset 2.3. Het element 82204 (Lichamelijk onderzoek kind, Neurologie) heeft datatype BL. De werkgroep Eenheid van Taal heeft besloten dit te wijzigen in Code. Daarbij een waardelijst gedefinieerd, Neurologie_Reflexen_Kind met OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.270.
 • Issue 1340: Dataset 2.3. De omschrijving klopt niet bij het element. Deze is 'Persoon die het kind heeft aangepakt. Hoewel in de dataset niet opgenomen is deze verplicht voor HL7,
  Gewijzigd in: 'De naam van degene die het neonatale bloed heeft afgenomen.
 • Issue 1342: Dataset 2.3. Het element 82202 (Lichamelijk onderzoek kind, Neurologie) is een terminologiekoppeling gemaakt. Het element heeft een snomed code gekregen en er is een waardelijst (Neurologie_Tonus_Kind, 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.272) gedefinieerd met SNOMED codes.
 • Issue 1343: Dataset 2.3. In de lijst met Sonomarkers staat nog Kort femur. Femur lengte is al opgenomen bij Biometrie. Het element Kort femur is daarom verwijderd.
 • Issue 1344: Type verwantschap bij Familieanamnese gedefinieerd.
 • Issue 1350: Dataset 2.3. In dataset 2.3 ontbrak een code bij het element Schedelomtrek (80760) in Lichamelijk onderzoek kind in Uitkomst kind. Er is een Terminologie koppeling gemaakt met 169876006 |Birth head circumference (observable entity)
 • Issue 1351: Dataset 2.3. Voor het element Apgar score 10 min is een code uit LOINC toegevoegd.
 • Issue 1352: Dataset 2.3. Voor het element Vitamine K?, 80761, is SNOMED code 698350008 |oraal toedienen van vitamine K1 (verrichting)| toegevoegd.
 • Issue 1353: Dataset 2.3. Voor het element Pitting oedeem in Prenatale controle in Zwangerschap was een code gebruikt met concept Pitting edema (morphologic abnormality). 
  Het betreft een bevinding, symptoom van iets anders. Daarom code gewijzigd in 284521000 Pitting edema (finding)
 • Issue GZ-28: Dataset 2.3. Er miste nog een terminologiecodering voor reden antenatale betrokkenheid / eerder kind met afwijking. Deze is toegevoegd. Tevens zijn voor de weergavenamen in deze waardelijst nu de officiële SNOMED Nederlandse termen gebruikt omdat deze vertalingen nu beschikbaar zijn.
 • Issue GZ-169: Dataset 2.3. SNOMED term toegevoegd aan datum einde zwangerschap, tevens de omschrijving van het item aangescherpt.
 • Issue 1358: De kardinaliteit voor Foetusspecifieke (onderzoeks) gegevens is gewijzigd in 1..* (of daar waar relevant in 0..*). Dit in de scenario's Echouitslagen, 1e trimester SEO en 2e trimester SEO.
 • Issue GZ-243: In waardelijst Interventie22 code 65240009 | obstetrische versie (verrichting) | voor 'versie' vervangen door code 387678005 | uitwendige versie van foetus (verrichting) |. Het begrip 'versie' zal als synoniem aan Snomed CT worden toegevoegd.
 • Issue-1367: Indicatie GUO opgenomen bij Vrouw, Algemene anamnese gewijzigd in IndicatieGUO1. Dit in relatie met toevoeging van element Eerste trimester SEO. 
 • Issue 1299: toegevoegd is Informed consent tbv het consent in transacties van het RIVM. Deze transacties maakt het RIVM. Informed consent is door Nictiz niet in transactie/ bericht verwerkt. Dit zal plaats vinden in dataset 3.2. Om deze reden is deel Consent niet op deprecated gezet en nog aanwezig in 2.3.
2020‑04‑29 17:48:15 Arianne van de Wetering Officiële release: Kernset Neonatologie 3.0
  Kernset Neonatologie 3.0 
2020‑04‑20 Arianne van de Wetering
Wijzigingen met effect op Kernset Neonatologie 3.0
 • Issue zib2017bbr 33 : Transactie Kernset Neonatologie.AssignedAuthor stond onterecht als 0..1 in zib template 3.17 (want 1..1 volgens xsd) dat gebruikt wordt in geboortezorg template 901224 (medisch hulpmiddel organizer start en einddatum). Dit is hersteld
 • Issue GZ-8: Dataset 3.0. Transactie Kernset Neonatologie. Het concept'Omvang meerlingzwangerschap' is geharmoniseerd met dataset 2.3 en daarom hernoemd naar 'Aantal geboren kinderen'. Tevens SNOMED codering toegevoegd.
 • Issue GZ-11: Dataset 3.0. Transactie Kernset Neonatologie. Het concept 'antenatale steroïden' is opgesplitst in 2 concepten. Eén voor of er behandeling is gegeven (ja/nee/onbekend) en vervolgens of deze compleet/incompleet was.
 • Issue GZ-19: Dataset 3.0. Transactie Kernset Neonatologie. Definitie en omschrijving van ernst encefalopathie conform LNR is opgenomen in de 'rationale' bij het dataset concept (90724).
 • Issue GZ-23: Dataset concepten respiratoir/probleem/aanvang en infectieus/probleem/aanvang: de omschrijving van generiek en exact hetzelfde gemaakt.
 • Issue GZ-26: Transactie Kernset Neonatologie. Er miste nog een terminogiecodering voor het gehele CDA-document. Deze is nu toegevoegd.
 • Issue GZ-27: Transactie Kernset Neonatologie. Aanpassen kardinaliteiten voor Infuus. De groep Infuus is gewijzigd van 0..1 naar 0..*. De groep Infuuskatheter daar direct onder van 0..* naar 0..1. Het type infuus is geen onderdeel van Kernset Neonatologie maar is technisch verplicht in het template, maar er is de mogelijkheid tot nullFlavor NI (no information) in het template.
 • Issue GZ-36: Transactie Kernset Neonatologie. Geverifieerd door zorgverlener gewijzigd van 0..* naar 1..1 en verificatiedatum gewijzigd van 0..* naar 0..1. Geen effect op bericht templates, die waren al goed.
 • Issue GZ-37: Transactie Kernset Neonatologie. Vrouw. Kardinaliteit van identificatie moeder is gewijzigd in van 0..2 naar 1..2 omdat BSN nodig is voor koppeling gegevens bij Perined.
 • Issue GZ-38: Transactie Kernset Neonatologie. Zwangerschapsgegevens/Complicaties tijdens zwangerschap/ Probleem: kardinaliteit verificatiestatus aangepast van 1..1 naar 0..1. Geen effect op bericht templates, die waren al goed.
 • Issue GZ-39: Transactie Kernset Neonatologie. Geslacht kind: kardinaliteit aangepast van 0..1 naar 1..1. Geen effect op bericht templates, die waren al goed.
 • Issue GZ-40: Transactie Kernset Neonatologie. Kardinaliteit van Kind/Bevallingsgegevens/Ziekenhuis baring/Zorgaanbieder/Zorgaanbiederidentificatienummer 1..3R gemaakt. Naast de ABG-code of UZI kan hierin LNR praktijknummer worden meegestuurd zoals deze door Perined is uitgegeven. Dit nummer is nodig voor adequate verwerking en terugrapportage door Perined. Bijbehorende template aangepast naar 1..*.
 • Issue GZ-41: Transactie Kernset Neonatologie. KInd / Problematiek kind / ademhalingsondersteuning. Bij groep ademhalingsondersteuning na initiële opvang de zib Ademhaling verwijderd omdat de zib verrichting toch beter werkt. De waardelijsten zijn aangepast.
 • Issue GZ-42: Transactie Kernset Neonatologie. Respiratoir/Medicatie: kardinaliteit stimulantia ademhaling aangepast van 0..1 naar 0..2 omdat beide middelen kunnen zijn gebruikt.
 • Issue GZ-43: Dataset 3.0. Transactie Kernset Neonatologie. Kind / Problematiek kind / Respiratoir / Medicatie. Voor het mogelijk afleiden uit in het EPD vastgelegde gegevens is informatie rondom dosering en duur gebruik van de systemische steroïden toegevoegd aan 'operationalisatie' bij dataelement systemische steroïden in de dataset.
 • Issue GZ-45: Dataset 3.0. Transactie Kernset Neonatologie. Early- en late onset data items samengevoegd tot 1 item 'onset'. Terminologiekoppeling aangepast en codelijst toegevoegd.
 • Issue GZ-46: Dataset 3.0. Transactie Kernset Neonatologie. Problematiek kind / Infectieus / Probleem / Microorganisme. Het concept is opgesplitst in twee concepten met ieder een eigen waardelijst.
 • Issue GZ-47: Dataset 3.0. Transactie Kernset Neonatologie. De groepen 'problematiek kind -hematologisch, -metabool en endocrien, -circulatoir waar behandelingen voor bepaalde aandoeningen worden uitgevraagd, is nu de zib Verrichting toegepast. Daar waar van toepassing zijn specifieke waardelijsten voor VerrichtingType en Indicatie-ProbleemNaam toegevoegd.
 • Issue GZ-48: Dataset 3.0. Transactie Kernset Neonatologie. Problematiek kind / Neurologisch / probleem / ernst encefalopathie. In het concept bij het 'rationale' de LNR omschrijving uit de handleiding overgenomen.
 • Issue GZ-49: Transactie Kernset Neonatologie. Meetmethode schedelomtrek verwijderd uit scenario.
 • Issue GZ-50: Transactie Kernset Neonatologie. Kind / Ontslag/Overplaatsing / voeding kind. Indien zowel borst- als kunstvoeding gegeven wordt kunnen beide worden aangegeven. Kardinaliteit aangepast van 0..1 naar 0..2.
 • Issue GZ-51: Dataset 3.0. Transactie Kernset Neonatologie. Item 'Bestemming kind' met waardelijst toegevoegd aan groep 'ontslag/overplaatsing' aan dataset en scenario. Item 'nog opgenomen' verwijderd uit de waardelijst en als boolean 'nog opgenomen?' toegevoegd. Hierbij is item 'bestemming kind' conditioneel aan 'nog opgenomen?'
 • Issue GZ-91: Dataset 3.0. Transactie Kernset Neonatologie. Problematiek kind / Zintuigen. ROP 4a en ROP 4b en AP-ROP zijn toegevoegd als waarden in de waardelijst probleemnaam_zintuigen.
 • Issue GZ-92: Transactie Kernset Neonatologie. Kind / Problematiek kind/ Zintuigen / Probleem. Kardinaliteit aangepast van 0..* naar 0..2.
 • Issue GZ-93: Transactie Kernset Neonatologie. Problematiek kind / Zintuigen / Verrichting. Conditie aangepast van 'problemen aanwezig? = true' naar 'Behandeling alleen relevant indien stadium ROP ≥ 2 en/of plus disease is geantwoord'.
 • Issue GZ-94: Dataset 3.0. Transactie Kernset Neonatologie. Problematiek kind / Neurologisch / Verrichting. Codelijsten in verrichting/verrichtingType en probleem aangepast. Verrichting/indicatie/probleem verwijst naar Neurologisch / Probleem zodat ook de indicatie kan worden aangegeven.
 • Issue GZ-99: Transactie Kernset Neonatologie. Kind / Opname gegevens / Onderzoek / NSpH arterieel. Beschrijving aangepast. Als deze niet gemeten of onbekend is, laat dit veld leeg.
 • Issue GZ-135: Transactie Kernset Neonatologie. Problematiek kind / Circulatoire. Kardinaliteit probleem aanwezig? aangepast van 0..* naar 0.. 1.
 • Issue GZ-137: Dataset 3.0. Kind / Problematiek kind / Ademhalingsondersteuning / Verrichting. Het concept 'dagen O2' (Aantal dagen beademing) is verwijderd uit de dataset omdat deze niet meer nodig is. Deze kan worden berekend (bijvoorbeeld door Perined) op basis van beginDatumTijd en eindDatumTijd van alle episodes tijdens een opname van een kind.
 • Issue GZ-173: Dataset 3.0. Transactie Kernset Neonatologie. Bij zorgaanbieder identificatie miste in de dataset de specificatie om LNR-id mee te geven. Dit is toegevoegd.
 • Issue GZ-174: Dataset 3.0. Transactie Kernset Neonatologie. Documentgegevens in dataset uitgebreid om het sturen van updates te kunnen ondersteunen.
 • Issue GZ-175: Dataset 3.0. Transactie Kernset Neonatologie. Bij opname is zib zorgaanbieder toegevoegd voor het ziekenhuis van herkomst bij overplaatsing.
 • Issue GZ-204: Dataset 3.0. Kernset Neonatologie. In dataset ontbrak de inhoud van zorgverlener/naamgegevens. Dit is toegevoegd.
Wijzigingen met effect op Dataset 2.2 en/of 2.3
 • Issue GZ-3: Dataset 2.3. Zwangerschap / Prenatale controle / Proteïne in urine o.b.v. strips (dataelement-80836) had nog geen terminologiecode, er is nu een LOINC code toegevoegd.
 • Issue GZ-208: Kernset Geboortezorg 2.3. Niet alle valueSets in Kernset Geboortezorg 2.3 hadden status 'definitief', dit is hersteld.
 • Issue 978: Dataset 2.3. Zwangerschap / A terme datum / A terme datum o.b.v. (dataelement-20050) - waardelijst. De waarde Echo hernoemd naar Termijnecho. Verder de items gecodeerd met SNOMED terminologie.
 • Issue 986: Dataset 2.3. Medisch onderzoek / Foetusspecifieke (onderzoeks)gegevens / Echoscopie / Placentalokalisatie / Ostium (dataelement-82071) is in de waardenlijst een fout gemaakt met de groter en kleiner dan tekens. Dit is hersteld.
 • Issue 1000: Dataset 2.3. Zwangerschap / Soort subfertiliteitsbehandeling (groep) / Eicelxtractie (dataelement-20101). De groep eicelextractie is hernoemd naar eiceldonatie.
 • Issue 1024: Dataset 2.3. Medisch onderzoek / Foetusspecifieke onderzoeksgegevens / EFW (dataelement-82340) Estimated Foetal Weight had nog geen terminologiecode, er is nu een LOINC code toegevoegd.
 • Issue 1106: Dataset 2.2 en 2.3. Zwangerschap / Wijze einde zwangerschap (dataelement-80625). De naamgeving van de waarden in de concept- en waardelijst zijn uniek gemaakt. De codes zijn ongewijzigd.
 • Issue 1107: Dataset 2.3. Bevalling / Interventies begin baring / Indicatie interventie begin baring (dataelement-20570). De naamgeving van de waarden in de concept- en waardelijst zijn uniek gemaakt. De codes zijn ongewijzigd.
 • Issue 1155: Dataset 2.3. Medisch onderzoek / Foetusspecifieke onderzoeksgegevens / Echoparameters (dataelement-60102). Dit concept is hernoemd van 'Echoparameters BPD, HC, AC, FL' naar 'Groeidiagrammen voor BPD, HC, AC, FL'.
 • Issue 1221, 1222 en 1223: Dataset 2.3. Zorgverlening / Verwijsdetails / onderliggende concepten. De omschrijving van een aantal concepten aangaande verwijzing zijn verduidelijkt.
 • Issue 1224, 1225, 1226,1227 en 1228: Dataset 2.3. Zorgverlening / Verwijsdetails / Redenen van verwijzing (dataelement-82014) en onderliggende concepten. De omschrijving van een aantal concepten aangaande reden van verwijzing zijn verduidelijkt.
 • Issue 1241: Dataset 2.3. Zwangerschap / Prenatale controle / Soort drugs (dataelement-82103) - waardelijst. Een inactief geworden SNOMED code (voor Poppers) is vervangen.
 • Issue 1242: Dataset 2.3. Bevalling / Placenta / Natasten? (dataelement-82224) had nog geen terminologiecode, er is nu een SNOMED code toegevoegd.
 • Issue 1243: Dataset 2.2 en 2.3. Bevalling / Diagnose / Koorts? (dataelement-82292). De omschrijving van dit concept is gewijzigd. Koorts wanneer de temperatuur hoger dan 38,0 is (was hoger of gelijk aan 38,0)
 • Issue 1256: Dataset 2.3. Zwangerschap (dataelement-3) - terminologie. Er was een verkeerde SNOMED code gekoppeld, deze is vervangen.
 • Issue 1256: Dataset 2.2 en 2.3. Medisch onderzoek / Foetusspecifieke onderzoeksgegevens / Echoscopie / Hartactie aanwezig? - terminologie. Er was een verkeerde SNOMED code gekoppeld, deze is vervangen.
 • Issue 1263: Dataset 2.3. Postnatale fase / Diagnose/interventie postpartum (dataelement-82297). Naam van het concept gewijzigd in 'Diagnose/interventie postnataal'.
 • Issue 1264: Dataset 2.2 en 2.3. Waardelijst voor urogenitale aandoening. Een inactief geworden SNOMED code (voor chronisch nierfalen) is vervangen.
 • Issue 1266: Dataset 2.2 en 2.3. De waardelijst voor infectie. Een inactief geworden SNOMED code (voor Gastro-enteritis) is vervangen.
 • Issue 1270: Dataset 2.3. Uitkomst (per kind) / Baring / Kindspecifieke uitkomstgegevens / TOP nav prenataal onderzoek? (dataelement-82397). In de omschrijving van dit concept is het woord zwangerschapsafbreking vervangen door zwangerschapsbeëindiging.
 • Issue GZ-243: 65240009 | obstetrische versie (verrichting) | vervangen door 387678005 | uitwendige versie van foetus (verrichting) |. Tbv de praktijk wordt 'versie' als synoniem toegevoegd aan snomed CT.
2019‑09‑26 16:35:41 Arianne van de Wetering Officiële release: Kernset Neonatologie 3.0 voor review, 2.2.11 en 2.3.4
Deze publicatie vervangt de vorige publicatie voor de volgende transacties:
Kernset aanleverbericht 2.2 (Perined)
Kernset Geboortezorg 2.3 (Perined)
Kernset Geboortezorg, subset screening 2.3 (RIVM)
 
Deze publicatie bevat de Kernset Neonatologie 3.0 voor review.
 
Deze publicatie bevat ook alle overige transacties.
2019‑09‑22 Arianne van de Wetering
Wijzigingen met effect op Kernset Geboortezorg 2.2 én 2.3
 • Issue 1065 : Bij Obstetrische anamnese was de kardinaliteit voor de groep demografische gegevens (kind) onterecht 0..*. Dit is hersteld naar 0..1.
 • Issue 1066 : Bij Uitkomst per kind was de kardinaliteit voor geboortegewicht onterecht 1..1. Dit is hersteld naar 0..1.
 • Issue 1069 : Kardinaliteit voor geboortedatum moeder was in templates onterecht 1..1 (want 0..1 volgens transactie). Dit is hersteld.
 • Issue 1072 : Kardinaliteit voor problematiek kind was in templates onterecht 1..* (want 0..* volgens transactie). Dit is hersteld.
 • Issue 1097 : De kardinaliteiten en condities voor congenitale/chromosomale afwijkingen in de transacties voor Kernset 2.2 en 2.3 waren in de (technische) bericht templates strenger dan in de (functionele) transacties. De transacties zijn in lijn gebracht met de bericht templates.
Wijziging met effect op Kernset 2.2.
 • Issue 1064 : Tekstuele wijziging in foutmelding vanuit template (schematron). Onduidelijke melding in template Episiotomie (900271) er werd gerefereerd naar "Fase Amniotomie" in plaats van "Locatie Episiotomie". Dit is hersteld.
Wijzigingen met effect op Kernset Geboortezorg 2.3
 • Issue 1098 : Template 901017 voor congenitale afwijkingen hield geen rekening met nullFlavor OTH. Dit is hersteld.
 • Issue 1105 : Conditie perineum kon onterecht max 1 keer worden meegegeven omdat de fix voor issue 1059 niet goed doorgevoerd was. Dit is hersteld naar 0..*.
 • Issue 1190 : Kardinatliteiten bij verwijsreden/algemene anamnese waren niet consistent tussen functionele transactie en bericht templates. De functionele transactie is aangepast.
 • Issue 1197 : Tekstuele verbetering bij conditie in transactie Kernset Geboortezorg, 'zorgverzekering' -> 'verwijzing'.
 • Issue 1211 : Bij het template voor Rookgedrag ontbrak een koppeling naar de valueSet. Dit is hersteld.
 • Issue 1213 : De kardinaliteit voor het Boolean item voor Sedatie stond onterecht op 0..* in het bericht template. Dit is hersteld naar 0..1.
 • Issue 1215 : De template associatie voor verwijsdetails zat op de Registration Event. Dit is hersteld naar een template associatie op de act van template 901098.
Wijziging met effect op Dataset 2.2 en/of 2.3. Geen effect op Transacties / Bericht templates.
 • Issue 705 : NIPT. SNOMED terminologie gekoppeld vanaf dataset 2.2.
 • Issue 976 : De SNOMED coderingen die gekoppeld waren aan Rhesus c waren inmiddels verouderd. Andere, juiste SNOMED coderingen zijn nu gekoppeld.
 • Issue 978 : À terme datum obv: de lokale coderingen zijn vanaf dataset 2.3 vervangen door SNOMED coderingen.
 • Issue 980 : Uitkomst (per kind) / Baring / Kindspecifieke maternale gegevens / Sedatie / periode: SNOMED terminologie gekoppeld in waardelijst.
 • Issue 981 : Postnatale fase / Nacontrole : Diverse SNOMED terminologie gekoppeld.
 • Issue 982 : Fundusstand: Waardelijst met SNOMED terminologie gekoppeld.
 • Issue 983 : Er misten nog terminologiekoppelingen bij Prenatale controle/ Uitwendig onderzoek / Indaling. Deze zijn toegevoegd.
 • Issue 986 : Er misten nog terminologiekoppelingen bij Ostium. Deze zijn toegevoegd.
 • Issue 988 : Er misten nog terminologiekoppelingen bij Pijnbestrijding/reden en Sedatie/reden. Deze zijn toegevoegd.
 • Issue 1003 : Zorgverzoek gedaan door: Waardelijst met SNOMED terminologie verbeterd.
 • Issue 1004 : IUVD obv: Waardelijst met SNOMED terminologie toegevoegd in dataset 2.3
 • Issue 1011 : Oedeem: Modellering in dataset en bijbehorende SNOMED terminologie aangepast in dataset 2.3.
 • Issue 1020 : Indaling testes: Redactieraad heeft eerder doorgevoerde wijziging afgekeurd en alternatief voorgesteld. Dit is doorgevoerd in dataset 2.3.
 • Issue 1031 : Zorgverlening: definitie ontbrak, dit is alsnog toegevoegd bij de omschrijving van dit item in dataset 2.3.
 • Issue 1036 : Wijze einde zwangerschap: kleine verbetering in omschrijving (16 weken naar 16+0 ofwel 16w0d).
 • Issue 1147 : Er was een verkeerde terminologiekoppeling vanuit de dataset in de waardelijst voor voorgenomen plaats baring - geboortecentrum. Geen effect op bericht definitie/xml instances omdat die gebruik maken van de juiste valueset. De terminologiekoppeling is verbeterd.
 • Issue 1179 : Communicatietaal erfde van een oude naw-repository. Dit is verbeterd naar het erven van de zib Taalvaardigheid (zib 2017).
 • Issue 1194 : Er ontbrak een terminologiekoppeling bij geboortedatum, deze is toegevoegd.
 • Issue 1196 : Terminologiekoppelingen voor maternale en foetale onderzoeksgegevens toegevoegd.
2018‑03‑20 18:06:27 Arianne van de Wetering Officiële release: 2.2.10 en 2.3.3
Deze publicatie vervangt de vorige publicatie voor de volgende transacties:
 • PRN Kernset 2.2
 • Kernset Geboortezorg 2.3
 • Kernset Geboortezorg, subset screening 2.3
Deze publicatie bevat ook alle overige transacties.
2018‑03‑19 15:24:32 Arianne van de Wetering
Wijziging met effect op Kernset Geboortezorg 2.3 (voor Perined). Met effect op functionele transactie én bericht templates.
 • Issue 1040: Na verwerking van issue 846 waren bij indicatie primaire sectio onterecht twee opties in de valueset blijven staan (die alleen van toepassing zijn voor secundaire sectio). Dit is hersteld in dataset 2.3 én bericht templates voor Kernset Geboortezorg 2.3.
 • Issue 1056: Diagnose bevalling: IUVD bestond wel als reden verwijzing, maar kon niet opgenomen worden bij de diagnose bevalling onder bevalling. Dit is hersteld. Heeft zowel effect op functioneel (extra items in kernset) als op bericht templates.
Wijziging met effect op Kernset Geboortezorg 2.3 (voor Perined) én op Subset screening 2.3 (voor RIVM). Met effect op bericht templates.
 • Issue 1060: Na verwerking van issue 996 was Hydrops foetalis toegevoegd bij congenitale afwijking. Dit was nog niet doorgevoerd in de bericht templates en is nu alsnog doorgevoerd.
Wijziging met effect op Kernset Geboortezorg 2.3 (voor Perined). Met effect op bericht templates.
 • Issue 1041: Verwijsdetails (template 901046). Volgens xsd komt eerst performer dan author. In het template stonden deze elementen andersom genoemd. Dit is hersteld in het nieuwe template 901098.
 • Issue 1042: Template 900936 voor diabetes specificeerde onnodig een id element. Dit is hersteld.
 • Issue 1043: Template 900960 - Overige aandoeningen, dit mag in Kernset ook zonder toelichtende tekst worden meegegeven, maar het template was te streng. Het template 900960 is daarom versoepeld.
 • Issue 1044: Template voor (Reden verwijzing)/ obstetrische anamnese/infectie en Reden verwijzing/zwangerschap was verkeerd gekoppeld. Gekoppeld was template 900950, dit is hersteld naar het juiste template: 900975. Hiervoor zijn nieuwe templates (ids) aangemaakt omdat deze wijzigingen niet backwards compatible zijn.
 • Issue 1045: Template voor Reden verwijzing/zwangerschap (901051) had een verkeerde SNOMED code. Dit is hersteld in een nieuw template (901100).
 • Issue 1046: Template 901057 - Conditie Perineum Postpartum als verwijsreden had een verkeerd templateId. Hersteld in nieuw template: 901104.
 • Issue 1047: Template voor Reden Verwijzing/Bevalling: de overbodige organizer/id is uit het template verwijderd. Vanwege backwards compatibility nieuw template 901099 gemaakt (oude template 901056).
 • Issue 1052: Diagnose deze zwangerschap: refereerde naar verkeerd template voor IUVD. Het item 'vermoeden iuvd op basis van' kon niet meegegeven worden. Dit is hersteld.
 • Issue 1053: Wijze waarop baring begon en interventie begin baring zijn van elkaar losgekoppeld sinds issue 874. Dit was onterecht nog niet doorgevoerd in de bericht templates. Nu alsnog gedaan.
 • Issue 1055: Ten gevolge van issue 908 is Bijstimulatie een kindspecifiek gegeven worden in dataset 2.3. Dat was onterecht nog niet doorgevoerd in de bericht templates voor Kernset 2.3. Dit is hersteld.
 • Issue 1057: Template voor Reden Verwijzing/Bevalling: er stond een verkeerde SNOMED code in het template. Dit is hersteld in het nieuwe template 901099 (oude template 901056).
 • Issue 1058: Template voor Type partus verwees nog naar een oude valueset. Dit is hersteld.
 • Issue 1059: Conditie perineum kon onterecht maxx 1 keer worden meegegeven. Dit is hersteld naar 0..*.
 • Issue 1061: Template 901092 - Diagnose deze zwangerschap - had een verkeerd templateId gedefinieerd. Dit is hersteld.
 • Issue 1063: Bij template voor overige interventies (900893) was een verkeerde waardelijst gekoppeld. Dit is hersteld.
Wijziging met effect op Kernset Geboortezorg 2.3 (voor Perined). Functionele omschrijving, geen effect op bericht templates.
 • Issue 1051: Bij zwangerschap/diagnose/liggingsafwijking ontbrak een terminologie koppeling voor het concept. Dit is hersteld.
 • Issue 1054: Omschrijving van de conditie bij zorgaanbieder identificatie bij verwijzing van/naar was niet duidelijk. Dit is verbeterd.
 • Issue 1062: Type partus bij obstetrische anamnese erfde onterecht nog van type partus in dataset 2.2. Type partus is echter aangepast in dataset 2.3 met issue 967 en de bijbehorende templates in issue 1058. Dit is nu ook hersteld in de dataset bij obstetrische anamnese.
Wijziging met effect op Kernset Geboortezorg 2.3 én Kernset 2.2 (voor Perined). Met effect op bericht templates.
 • Issue 1019: Bij obstetrische anamnese / diagnose / afwijkende groei foetus stond de contextConductionInd ten onrechte op 'true'. Dit is hersteld in Kernset 2.3 in het nieuwe template 901095: contextConductionInd moet nu false staan. In Kernset 2.2 wordt in het bestaande template 900966 nu zowel 'true' als 'false' geaccepteerd om redenen van backwards compatibiliteit.
Wijziging met effect op Kernset Geboortezorg 2.3 én Kernset2.2 (voor Perined). Functionele wijziging, geen effect op bericht templates.
 • Issue 1049: Bij partusnummer is losgelaten dat deze precies 6 lang moet zijn. Een lengte van minimaal 1 en maximaal 30 is nu gespecificeerd vanaf dataset 2.2. De templates controleerden hier niet op en zijn niet aangepast.
Wijziging met effect op Kernset 2.2 (Perined). Functionele wijziging, geen effect op bericht templates.
 • Issue 1050: Er ontbrak een conditie voor interventies begin baring in de transactie, de conditie stond alleen omschreven bij de datasetomschrijving van het concept. De conditie is nu ook toegevoegd in de transactie Kernset 2.2. Dit is alleen op functioneel niveau, geen effect op de bericht templates. In de bericht templates was deze conditie wel toegepast.
2017‑11‑11 18:48:25 Alexander Henket Officiële release: 2.2.9 en 2.3.2
Deze publicatie vervangt de vorige publicatie voor de volgende transacties:
PRN Kernset 2.2
Kernset Geboortezorg 2.3
Kernset Geboortezorg, subset screening 2.3
Deze publicatie bevat ook alle overige transacties.
2017‑09‑28 17:02:10 Arianne van de Wetering
Wijziging met effect op Kernset 2.3 (voor Perined) en subset screening 2.3 (voor RIVM).
 • Issue 1028: AGB-code van de instelling is toegevoegd aan Kernset Geboortezorg, en aan de subset screening. Zowel in de transactie (functioneel) als in de bericht templates.
2017‑08‑07 15:35:08 Arianne van de Wetering
Wijziging met effect op "Kernset Geboortezorg 2.2" (voor Perined)
 • Issue 1025: Bij indicatie episiotomie mocht maar één indicatie meegegeven worden. Dat sluit niet aan bij de EPD's in de praktijk. Kardinaliteit daarom aangepast van 0..1 naar 0..*. Geldt voor scenario/transactie en bijbehorend template.
Wijziging met effect op "Kernset Geboortezorg, subset screening 2.3" (voor RIVM, er is géén effect op Kernset 2.3 voor Perined)
 • Issue 1023: CareProvisionEvent/id ontbrak in dit template, dit is hersteld, is nu hetzelfde als in Kernset Geboortezorg voor Perined (conformance: mandatory) in template 901065.
2017‑05‑29 17:11:55 Arianne van de Wetering Wijziging in dataset 2.2:
 • Issue 1020 : Bij lichamelijk onderzoek kind ontbrak bij indaling testes/links en rechts een terminologiekoppeling. Deze zijn toegevoegd.
Wijziging met effect op bericht templates Kernset 2.2:
 • Issue 1021 : Er was een verkeerde (te nieuwe) valueset gekoppeld bij Pathologie vrouw. Hierdoor werd 'bloedtransfusie' afgekeurd. Dit is hersteld.
2017‑05‑12 18:29:26 Arianne van de Wetering
Wijziging in dataset 2.2 (zonder effect op de 2.2 transacties voor PRN Kernset / counseling / administratief geboortebericht).
 • Issue 1009 : Er ontbrak een valueset bij Foliumzuur gebruik. Dit is hersteld.
 • Issue 1010 : Er ontbrak een codelijst (ja/nee/onbekend) bij Kraamzorg aangevraagd. Dit is hersteld door het datatype om te zetten van codelijst naar boolean.
 • Issue 1012 : Er ontbrak een valueset bij Ketonen. Dit is hersteld.
 • Issue 1013 : Er ontbrak een valueset bij compleetheid vliezen. Dit is hersteld.
 • Issue 1014 : Er ontbrak een valueset voor Navelstreng vaten. Dit is hersteld.
 • Issue 1015 : Er ontbrak een valueset bij indaling testes - links en rechts.Dit is hersteld.
 • Issue 1016 : Er ontbrak een valueset  en terminologiekoppeling op conceptniveau voor indicatie prenatale diagnostiek obv screening. Dit is hersteld.
2017‑05‑01 16:27:47 Arianne van de Wetering Wijziging met effect op Acute Overdracht (2.1):
 • Issue 1018 : Echoparameters (groeicurve): kon in allerlei formaten aangeleverd, maar is alleen gewenst in PDF-formaat. Dit is aangepast in tekstuele toelichting van het template. Zie het issue voor alle details. 
2016‑12‑21 15:25:00 Arianne van de Wetering Officiële release: 2.2.8 en 2.3.1

Release 2.2.8

Wijziging met effect op PRN Kernset (2.2)

 • Issue 929 : Omschrijving Pijnbestrijding aangepast zodat duidelijk is dat het gaat om het moment van starten.
 • Issue 969 : Indicatie sectio kan nu meegegeven worden in Kernset, ook als type partus ongelijk is aan sectio.
 • Issue 971 : Voeding kind moet per kind ingevuld, maar is in de (functionele) transatie 0..1. Dit is hersteld. In het template (bericht) was dit wel al goed: het is daar geplaatst onder kindspecifieke gegevens en is dan automatisch 0..*.

Wijzigingen in dataset 2.2:

 • Issue 940 : Waardelijst Interventie postpartum gecompleteerd
 • Issue 939 : Bij Positie portio is de ‘overig’ verwijderd uit de waardelijst
 • Issue 943 : Tekstuele aanpassing van de items in de waardelijst voor percentiel geboortegewicht.
 • Issue 957 : Fluxus postpartum is toegevoegd als diagnose bij (vorige) bevalling.

Release 2.3.1

 • Nieuwe versie dataset: 2.3
 • Nieuwe transacties:
  • Kernset Geboortezorg (2.3) – opvolger van PRN Kernset (2.2)
  • Kernset Geboortezorg, subset screening (2.3) – opvolger van Uitkomstbericht (1c)
  • Counseling bericht (2.2) is nu gesplitst op basis van waar het bericht voor dient:
   • CT-aanvraag (2.3) – voor de gegevens nodig voor aanvraag combinatietest
   • Counseling (2.3) – voor rapportagegegevens over counseling
 • Aanmelding zwangerschap (2.2) is vervallen.
 • Issue 1008: Op verzoek van Perined templateIds toegevoegd aan templates voor alle 2.3 transacties.

Wijzigingen voor Kernset Geboortezorg (2.3) en dataset 2.3:

 • Issue 634: Intra-uteriene vruchtdood is toegevoegd in de kernset bij zwangerschap/diagnose
 • Issue 637, 998, 999: Navelstrengprolaps toegevoegd bij zwangerschap/diagnose en als verwijsreden. Miskraam en abortus toegevoegd bij verwijsreden onder Einde Zwangerschap. Conditie perineum postpartum toegevoegd als verwijsreden.
 • Issue 769: Reden verwijzing is uitgebreid zodat het nu ook gebruikt kan worden voor andere verwijzingen dan van 1e naar 2e lijn.
 • Issue 802 : Bloedtransfusie verwijderd uit waardelijst Pathologie vrouw, in plaats daarvan Anemie opgenomen.
 • Issue 846 : Bij indicatie sectio zijn nu separate dataset items voor primaire en secundaire sectio, zodat duidelijk is welke indicaties van toepassing zijn op ieder type sectio.
 • Issue 849 : Overige interventies bij baring, de waardelijst is uitgebreid met een verbijzondering voor opheffen schouderdystocie.
 • Issue 854 : Bij diagnose/anamnese is actief ontkennen ongewenst voor gebruikers en niet écht nodig voor Perined, deze extra boolean dataset items zijn uit dataset 2.3 verwijderd.
 • Issue 855, 879, 959 : De tekstuele omschrijving en de waardelijst voor Indicatie interventie begin baring zijn aangepast.
 • Issue 866 : Verwijsdetails is geschikt gemaakt voor zowel in- als uitverwijzingen. Daarmee zijn ‘Overdrachtdetails’, ‘Zorgverzoekdetails’ en ‘Overnamedetails’ overbodig geworden.
 • Issue 874 : Interventie begin baring, is in Kernset niet meer gekoppeld aan ‘wijze waarop baring begon’ en is in dataset verplaatst naar vóór ‘wijze waarop baring begon’ (in plaats van erna).
 • Issue 904 : omschrijving BSN Vrouw was verouderd, deze is aangepast.
 • Issue 908 : ‘Bijstimulatie toegediend’ stond in de dataset bij niet-kindspefieke items (in Bevalling) maar is kindspecifiek. Dit is hersteld (item is verplaatst naar kindspecifieke maternale gegevens).
 • Issue 932, 933 : De waardelijst voor indicatie episiotomie is tekstueel aangepast. De indicatie is toegevoegd aan de transactie voor Kernset Geboortezorg 2.3 (was géén onderdeel van Kernset PRN 2.2).
 • Issue 935 : Apgarscores zijn verplaatst naar Lichamelijk onderzoek kind
 • Issue 958 : Kernset: Het was in de kernset versie 2.2 onduidelijk wat verplicht was binnen ‘Zorgverlening’. Dit is in Kernset Geboortezorg 2.3 expliciet gemaakt.
 • Issue 962 : De valueset voor het item ‘Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode?’ had onterecht de optie ‘UNK’. Dit is hersteld.
 • Issue 963 : Bij Conditie perineum moet het mogelijk zijn om meer dan één antwoord te geven. Dit was niet mogelijk in Kernset 2.2, maar is nu wel mogelijk in Kernset 2.3.
 • Issue 967 : Type partus, in de waardelijst kan bij Termination of Pregnancy (TOP) nu nader gespecificeerd worden hoe de TOP is uitgevoerd.
 • Issue 972 : Reden verwijzing is niet langer gebaseerd op de VILLijst, maar op items (zoals anamnese/diagnose) elders in de dataset.
 • Issue 975 : Tekstuele aanpassing van de items in de waardelijst voor percentiel geboortegewicht (als vervolg op issue 943).
 • Issue 992 : Chromosomale afwijking, onbekend is verwijderd bij dataconcept door issue 659 , maar de optie UNK was onterecht tóch achtergebleven in de valueset. Dit is hersteld.
 • Issue 994 : Kleine tekstaanpassing in omschrijving ‘Eindverantwoordelijk in welke periode’: in plaats van ‘zorginstelling’ staat er nu ‘zorginstelling/praktijk’.
 • Issue 995: Bij etniciteit vrouw referentie naar KNOV protocol toegevoegd in commentaar bij dataset concept.
 • Issue 996 : Hydrops foetalis toegevoegd in waardelijst bij congenitale afwijkingen.
 • Issue 997 : Bij indicatie interventie begin baring is de waardelijstoptie ‘acuut levensbedreigend’ voor het kind hernoemd naar ‘foetale nood’ om aan te sluiten bij terminologie op de werkvloer.
 • Issue 1007 : Eiceldonatie had een foutieve terminologiekoppeling, deze is aangepast.

Wijzigingen voor: aanvraag combinatietest (2.3) en counseling (2.3) en dataset 2.3:

 • Doordat CT-aanvraag nu een separate transactie is, bevat de transactie Counseling (2.3) geen anamnestische gegevens meer. Het bevat alleen nog de gegevens nodig voor rapportage over counseling.
 • Issue 827 : De 2.2 templates bevatten onterecht inboundRelationships, dit moeten outboundRelationships zijn. Dit is hersteld voor de 2.3 templates.
 • Issue 904 : omschrijving BSN Vrouw was verouderd, deze is aangepast.
 • Issue 937 : Er zijn een aantal nieuwe items toegevoegd in de dataset voor aanvraag combinatest. Het gaat om: leeftijd eiceldonatrice, eicelextractiedatum, ebryotransferdatum, cryo embryo.
 • Issue 952 : De naam van de groep "Eicel "afname" procedure” is hernoemd naar ‘Eicelextractie’.
 • Issue 964 : De zorgverlener die counselingsgesprek uitvoert kan niet vastgelegd. Dit is toegevoegd in dataset 2.2 en nu ook onderdeel van Counseling 2.3.
 • Issue 995: Bij etniciteit vrouw referentie naar KNOV protocol toegevoegd in commentaar bij dataset concept.

Wijzigingen in dataset 2.3 (geen impact op Kernset of counseling / aanvraag CT):

 • Issue 847, 938 : Reden betrokkenheid kinderarts postpartum: de waardelijst is aangepast qua volgorde en er zijn een aantal nieuwe items toegevoegd.
 • Issue 993 : omschrijving aangepast van LVR1 administratienummer naar: ‘Inschrijfnummer van de cliënt in dat jaar van de praktijk.’

2016‑12‑15 08:09:04 Arianne van de Wetering (AW)
Wijziging met effect op PRN Kernset:
 • issue 1005: template voor interventie begin baring, de indicatie was onterecht 1..*, dit moet 0..1 zijn. Dit is hersteld.
 • issue 1006: template voor vrouw PRN Kernset, de etniciteit was onterecht 1..1, dit moet 0..1 zijn. Dit is hersteld.
2016‑07‑20 18:09:04 Arianne van de Wetering (AW)
Tekstuele wijziging (wel in PRN Kernset):
 • issue 889: omschrijving van Herpes in waardelijst voor infectieziekten aangepast naar: "Onafhankelijk waar de herpes zich bevond (genitaal of labiaal)"
2016‑07‑20 16:10:26 Arianne van de Wetering (AW)
Wijziging met effect op PRN Kernset:
 • issue 955: template voor congenitale afwijkingen ging niet goed om met nullFlavors. Dit is gerepareerd.
2016‑07‑15 09:57:18 Arianne van de Wetering (AW) Wijziging met effect op PRN Kernset:
 • issue 973: kardinaliteit voor anamnese/auto-immuunaandoening observation stond op 0..*, terwijl volgens schema maar 1 observation is toegestaan. Dit bleek verwarrend. 0..* verwijderd uit template.
2016‑05‑31 08:42:24 Arianne van de Wetering (AW) Wijziging met effect op PRN Kernset:
 • issue 971: kindspecifieke gegevens in postnatale fase stond in de transactie op 0..1, dit is hersteld naar 0..*. In bericht (templates) was dit al wel juist, dus dit heeft geen effect op technische berichtspecificatie.
2016‑05‑23 22:31:21 Arianne van de Wetering (AW) Wijziging met effect op PRN Kernset:
 • issue 966: template voor sectio ceasaria (beslismoment en indicatie) had kardinaliteit en conformance niet juist geïmplementeerd, dit is hersteld.
2016‑05‑17 10:51:58 Arianne van de Wetering (AW) Wijziging met effect op PRN Kernset:
 • issue 965: betrokkenheid kinderarts moet meerdere keren kunnen worden opgenomen, het berichttemplate stond maximaal 1 keer toe. Dit is hersteld.
2016‑03‑17 16:16:36 Arianne van de Wetering (AW) Wijziging met effect op PRN Kernset:
 • issue 918: LVR-id max lengte in de dataset definitie van 4 naar 5 posities. Geen effect op berichtdefinitie (templates) daar werd dit al toegestaan.
 • issue 930: Bij zorgverzoekdetails ontbrak een datum in de dataset. Deze is nu toegevoegd. Dit heeft nog geen effect op de Kernset, maar het is de bedoeling dat deze datum in de volgende versie van het Kernset bericht ook meegenomen wordt.
2016‑02‑16 11:05:01 Arianne van de Wetering (AW) Officiële release: 2.2.7
Release voor perinatologie 2.2 met Aanleverbericht PRN Kernset. Bevat oplossing voor issue 954.
2016‑02‑16 11:04:10 Arianne van de Wetering (AW) Wijziging met effect op PRN Kernset:
 • issue 954: template Zorgverzoekdetails had onterecht verplichting voor 'reden', dit is hersteld.
2016‑02‑09 11:53:59 Arianne van de Wetering (AW) Officiële release: 2.2.6
Release voor perinatologie 2.2 met Aanleverbericht PRN Kernset. Bevat technische verbeteringen in de templates en tekstuele wijzigingen in dataset concept omschrijvingen. Bevat echter géén functionele wijzigingen.
2016‑02‑08 15:48:39 Arianne van de Wetering (AW) Wijziging met effect op PRN Kernset:
 • issue 946: technisch probleem in de template specificatie. Deze keurt het sturen van een nullFlavor NI af bij VGV. Dit is hersteld.
 • issue 947: technisch probleem in de template specificatie. Deze hield geen rekening met meer dan één congenitale afwijking. Dit is hersteld.
 • issue 853: technisch probleem in de template specificatie. De controle op authorOrPerformer en overseer in de ControlActWrapper waren te streng. Dit is hersteld.
2015‑11‑25 10:32:49 Arianne van de Wetering (AW) Tekstuele wijzigingen in dataset concepten, die onderdeel zijn van PRN Kernset, zoals goedgekeurd in redactieraad dd 9 november 2015:
 • issue 858: vrouw/geboortedatum
 • issue 906: vrouw/algemene anamnese
 • issue 868: vrouw/algemene anamnese/auto-immuunaandoening / SLE
 • issue 907: vrouw/algemene anamnese/diabetes mellitus
 • issue 877: vrouw/algemene anamnese/neurologische aandoening / CVA
 • issue 862: vrouw/algemene anamnese/infectieziekte
 • issue 921: vrouw/algemene anamnese/gynaecologische aandoening
 • issue 869: vrouw/algemene anamnese/psychiatrie
 • issue 871: vrouw/type VGV
 • issue 864: zwangerschap/zwangerschapsduur
 • issue 883: zwangerschap/voornemens/voorgenomen plaats baring
 • issue 922: bevalling/diagnose/koorts?
 • issue 923: bevalling/diagnose/niet vorderende ontsluiting?
 • issue 924: bevalling/diagnose/niet vorderende uitdrijving?
 • issue 925: bevalling/diagnose/foetale nood?
 • issue 926: bevalling/diagnose/vastzittende placenta?
 • issue 893: bevalling/risicostatus vóór baring
 • issue 873: bevalling/interventie begin baring
 • issue 879: bevalling/indicatie interventie begin baring
 • issue 927: bevalling/tijdstip begin actieve ontsluiting
 • issue 928: bevalling/bijstimulatie toegediend?
 • issue 875: omschrijving primaire sectio
 • issue 878: uitkomst per kind/ type partus, toelichtende tekst TOP
 • issue 881: indicatie sectio
 • issue 897: uitkomst per kind/sedatie
 • issue 898: uitkomst per kind/succes vaginale kunstverlossing
2015‑09‑08 16:16:58 Arianne van de Wetering (AW) Wijziging met effect op PRN Kernset:
 • issue 840: nesting villijst was niet zichtbaar in ART-DECOR. Op basis van specificatie van PRN is dit nu hersteld.
 • issue 859: technisch probleem in de template specificatie. Deze stond niet toe om 'onbekend' door te geven op de vraag of er sprake is geweest van Pathologie bij de vrouw in de Postnatale fase. Bovendien werd het sturen van een nullFlavor NI afgekeurd. Dit is hersteld.
2015‑07‑13 11:56:47 Arianne van de Wetering (AW) Officiële release: perinatologie 2.2.5
Release voor perinatologie 2.2 met Aanleverbericht PRN Kernset.

Wijziging met effect op PRN Kernset:
 • Issue 857: Lengte vrouw en VGV stond per abuis onder anamnese vrouw in Aanleverbericht Kernset PRN, dit is hersteld.
 • Issue 852: De displayname in het voorbeeldfragment in de template 'Conditieperineumpostpartum' klopte niet, hier stond "Hoeveelheid bloedverlies". Dit is hersteld in template en voorbeeldbericht.
2015‑06‑15 16:51:34 Arianne van de Wetering (AW) Officiële release: perinatologie 2.2.4

Release voor perinatologie 2.2 met:
 • Aanleverbericht PRN Kernset
 • Counseling (inclusief aanmelding zwangerschap)
2015‑06‑09 11:49:20 Arianne van de Wetering (AW)
Algemene wijzigingen.
 • Issue 837: Het template voor de controlActWrapper authorOrPerformer en oversser Organization/id was te streng, er mochten geen extra id's meegegeven worden naast de voorgeschreven id. Dit is hersteld.

Wijzigingen met effect op PRN Kernset.
 • Issue 820: Substantie voeding kind: de waarde hypo-allergeen verwijderd uit dataset en bijbehorend template.
 • Issue 838: Kardinaliteit anamnese/schildklierafwijking is aangepast naar 0..1 R (in plaats van 0..* R). Aangepast in scenario en template.
 • Issue 850: Op diverse plaatsen in de kernset templates was onterecht een vaste, verplichte waarde voor het attribuut displayName gespecificeerd. Dit is hersteld: displayName is optioneel en de eventueel te vullen tekst is in principe te bepalen door de applicatie.

Wijzigingen met effect op Aanmelding zwangerschap / Counseling.
 • Issue 836: Het template aanmelding zwangerschap bevatte een fout bij het datatype van registrationProcess/effectiveTime, dit is hersteld (het was TS, gewijzigd naar IVL_TS).
 • Issue 842: De definitieve à terme datum moet verplicht (mandatory) meegegeven worden bij counseling. Dit was ook zo gedefinieerd in het scenario, maar het template gaf 0..1 Required. Dit is hersteld.
 • Issue 851: Er was nog een verkeerde OID in gebruik bij een schematron check voor LVR-id (nav issue 830). Dit is alsnog hersteld.
2015‑02‑19 17:16:38 Marc de Graauw Officiële release: perinatologie 2.2.3
Release voor perinatologie 2.2 met:
- Aanleverbericht Kernset PRN
- Counseling
- Administratief geboortebericht
2015‑02‑19 17:13:12 Marc de Graauw Wijzigingen op Counseling:
- BSN is 1..1 R geworden
- OID voor LVR ID is ook aangepast in Aanmelden zwangerschap
- Berichtwrappers zijn toegevoegd.
Wijzigingen op PRN Kernset:
- Berichtwrappers zijn toegevoegd.
Toegevoegd:
- Administratief Geboortebericht (2.2)
2015‑02‑19 10:54:44 Arianne van de Wetering (AW) Wijzigingen met effect op PRN Kernset.
Issue 823: herstelacties in template algemene anamnese.
Issue 824: dataset item 'aantal geboren kinderen' gewijzigd van 'hoeveelheid' naar 'aantal'. Dit heeft geen effect op de berichtspecificatie.
Issue 825: in overleg met PRN zijn de kardinaliteiten van een aantal items in de algemene anamnese aangepast van 0..1 naar 0..*, omdat voor een vrouw nu eenmaal (een geschiedenis van) meerdere aandoeningen van toepassing kan zijn. Dit betreft een aanpassing in zowel het scenario als de bijbehorende berichtspecificatie.
Issue 828: voorbeeldfragment in template Overdracht hersteld.
Issue 826: fix voor het template voor bloedtransfusie, hier was een verkeerd template gekoppeld. Dit betreft herstelacties in de berichtspecificatie.
Issue 827: In het kernsetbericht is onterecht gebruik gemaakt van inboundRelationship. Dit geldt bijvoorbeeld bij de procedure Baring, met de onderliggende uitkomsten. Baring is de 'source' en de uitkomsten daarvan 'target' en dus zou hier sprake moeten zijn van een outboundRelationship. Dit geldt voor alle inboundRelationship elementen in de PRN Kernset, alle zijn nu gewijzigd naar outboundRelationship.
Issue 831: toelichting Psychiatrie zat onterecht in template, deze is nu verwijderd.
Issue 833: er zat een technische fout in het template Sectio, dit is hersteld en een extra controle is toegevoegd.
2015‑02‑17 15:23:30 Marc de Graauw Wijziging met effect op Counseling 2.2.
Issue 830: er stond nog een oude OID voor LVR1-ID van zorginstelling in de berichtspecificatie. Hersteld naar de juiste voor LVR-ID (LVR identificatie los van 1e, 2e of 3e lijn).
2015‑02‑05 14:18:28 Arianne van de Wetering (AW) Wijziging met effect op PRN Kernset.
Issue 829: er stond nog een oude OID voor LVR1-ID van zorginstelling in de berichtspecificatie. Hersteld naar de juiste voor LVR-ID (LVR identificatie lost van 1e, 2e of 3e lijn).
2015‑02‑03 15:55:10 Arianne van de Wetering (AW) Wijziging met effect op PRN Kernset.
Issue 699: doorvoering beschikbaar gekomen SNOMED code voor vaginale kunstverlossing, dit is een wijziging aan de berichtspecificatie
Issue 806: type waarde voor keizersnee gewijzigd van L (leaf) naar S (specializable), omdat deze twee subconcepten heeft in de lijst. Specializable is dus de juiste typering. Heeft geen effect op berichtinstanties van kernset.
2015‑02‑03 15:43:03 Arianne van de Wetering (AW) Wijziging met effect op PRN Kernset.
Issue 577: verbeterde SNOMED koppeling voor 'vaginale kunstverlossing' als 'Reden betrokkenheid kind'. De code is nu: 8571000146103 |Fetal or neonatal effect of assisted delivery (disorder)
2015‑02‑03 14:50:55 Arianne van de Wetering (AW) Wijzigingen met effect op de PRN Kernset
Issue 809: Template Eindeverantwoordelijkinperiode had verkeerde waardelijstkoppeling, dit is hersteld.
Issues 810/813: in het template was geen goed onderscheid te maken tussen zorgverzoek / overdracht en verwijzing. In overleg met terminologieteam SNOMED koppelingen toegevoegd. Tevens was er een verkeerd typeCode attribuut in gebruik, deze gewijzigd naar 'PERT'.
2015‑02‑03 14:39:59 Arianne van de Wetering (AW) Issue 800: Template counseling 2.2.
Trisomie in anamnese: conditionele conformance alsnog doorgevoerd in template counseling: deze is conditioneel 1..1 required (namelijk bij gravida > 1), bij gravida 1 moet -ie niet opgenomen worden.
2015‑01‑12 13:41:31 Arianne van de Wetering (AW) Naar aanleiding van conference call met leveranciers dd 8 jan 2015 het item Vrouw/Etniciteit op status 'definitief' gezet in dataset 2.2.
2015‑01‑07 08:47:24 Arianne van de Wetering (AW) Issue 807: Er ontbrak een koppeling naar een valueset voor dataset item 'Overdracht aan zorginstelling (specialisme)' 20366. Nieuwe valueset gemaakt en gekoppeld.
Ook het bijbehorende template aangepast - deze had een koppeling naar een te ruime valueset.
2015‑01‑06 09:22:42 Arianne van de Wetering (AW) Issue 808: pijnbestrijding? (item 82090) het dataset item 'Pijnbestrijding?' (item 82090) had type 'aantal' in de dataset. Dit is hersteld naar het juiste type: Boolean.
2015‑01‑05 12:12:03 Arianne van de Wetering (AW) Issue 804: geboortedatum eiceldonatrice - dataset type aangepast van datum+tijd naar datum en precisie naar ten minste dd/mm/jjjj
2014‑12‑22 15:53:06 Arianne van de Wetering (AW) Issue 788: Bij item Orthopedische afwijking stond een waarde 'CHD' in de waardelijst, dit is nu gewijzigd: het item wordt uitgeschreven: Congenitale heupdysplasie.
2014‑11‑26 10:45:58 Arianne van de Wetering (AW) Issue 786: het dataset item 'Neurologische aandoening?' (item 82218) had type 'tijdsduur' in de dataset. Dit is hersteld naar het juiste type: Boolean.
2014‑11‑21 14:18:41 Arianne van de Wetering (AW) Issue 767: overig ontbrak nog in valueset voor longaandoening. NullFlavor OTH toegevoegd en gekoppeld. Tevens Nullflavor NI toegevoegd, mocht er geen informatie beschikbaar zijn.
2014‑11‑21 11:14:51 Arianne van de Wetering (AW) Issue 571 en 779: Naam vrouw was niet compleet in de dataset. Dit is nu rechtgetrokken. Naamgegevens erven nu van het bouwblok Demografische gegevens zodat aangesloten wordt bij NL-brede standaard voor demografische gegevens. Let op: Voornamen en Achternaam vrouw werd al wel gebruikt in scenario's 'Aanmelding zwangerschap' en 'Counseling (22)'. De gewenste inhoud van deze velden is echter niet gewijzigd, dus daarom kan deze datasetwijziging doorgevoerd worden zonder technische impact op die scenario's/berichten.
2014‑11‑19 17:15:44 Marc de Graauw Officiële release: kernset 2.2.2
Publicatie:
- schematron en XML voorbeelden Bericht Kernset PRN, aangepaste HTML documentatie
- fix template Rookgedrag in Counseling-22 bericht
2014‑11‑03 12:10:58 Arianne van de Wetering (AW) Issue 774: toevoegen prenatale controle/zwangerschapsduur en /leven voelen in PRN kernset aanleverbericht
2014‑10‑30 13:17:31 Marc de Graauw Officiële release: kernset 2.2.1
Publicatie Aanlevering Kernset PRN: dataset, transacties en terminologie.
2014‑07‑10 14:09:39 Marc de Graauw Officiële release: pwd-20140710
Integrale release PWD 10 juli 2014
2014‑06‑20 13:08:06 Marc de Graauw Officiële release: counseling-22c
Prenatale screening aangekaart: is 0..1 R, boolean geworden
Reden verzending: Waardenlijst aangepast
Combinatietest gewenst: Conditioneel
SEO gewenst: Conditioneel
Etniciteit: Waardenlijst aangepast
Relevante templates aangepast
2014‑04‑16 16:02:11 Marc de Graauw Officiële release: counseling-22
Release voor levering Counseling 2.2 berichten aan RIVM.
- Aanmelding zwangerschap
- Counseling bericht
2014‑01‑24 AW

Codestelselnaam van oid 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.59 hernoemd van 'Eindverantwoordelijke' naar 'Rol'.

Codestelsel bevat namelijk rollen én wordt op meerdere plaatsen gebruikt dan alleen bij rol eindverantwoordelijke (rol aanpakker, rol partusassitent.

2013‑12‑24 AW Dataset 2.1 en Acute Overdracht
 • Dataset 2.1: Wijziging percentiel geboortegewicht goedgekeurd door Redactieraad dd 9 dec 2013 (ERRATUM dataset 2.1). Deze items en dataset 2.1 nu (weer) status 'definitief'.
 • Acute Overdracht: Status van de gebruikte waardenlijsten in bericht Acute Overdracht, die onterecht nog op 'draft' stonden, op 'final' gezet.
2013‑11‑12 14:32:26 AW
Bericht Acute Overdracht voor pilot bijgewerkt. Anamnese lijsten verwijderd bij vorige zwangerschappen. Percentiel geboortegewicht aangepast. Schematron fix voor VT.
2013‑11‑08 17:00:00 AW Acute overdracht.
 • Lijst bijzonderheden algemene en obstetrische anamnese verwijderd bij vorige zwangerschappen
 • Percentiel geboortegewicht aangepast: nu een keuzelijst met ranges ipv een getal.
2013‑11‑08 15:00:00 AW ERRATUM: In dataset 2.1 Percentiel geboortegewicht aangepast na feedback leveranciers: nu keuzelijst met ranges ipv een getalwaarde.
2013‑11‑08 10:00:00 AW Dataset 2.1 definitief gemaakt (obv akkoord Redactieraad dd 7 oktober 2013).
2013‑11‑01 AW Validatie VT voor template Acute Overdracht bijgewerkt: wanneer in het bericht expliciet wordt aangegeven dat er géén VT gedaan is, keurt het schematron dit nu goed.
2013‑10‑09 AW Dataset 2.2 opgezet. Scenario Reguliere verwijzing aangemaakt. Verouderde (deprecated) scenario's Acute Overdracht verwijderd.
2013‑07‑29 AW Acute overdracht. Maternaal medisch onderzoek gehermodeleerd in bericht na feedback verschillende leveranciers. Er is in deze versie één 0..1 organizer met code 12131-9 (maternaal medisch onderzoek), daarin zit:
 • een 0..1 component/observation 59260-0 (hemoglobine);
 • een 0..1 component/observation X_RHFETBM (Rh D foetus via bloed moeder);
 • een 0..* component/procedure 51597003 (VT's).
2013‑06‑13 AW Acute overdracht. Bevalplan: alleen nog PDF toegestaan. Tekst over gebruik nullFlavor bij datatypen PQ, INT en BL verduidelijkt. Voorbeeldfragment Congenitale afwijkingen verbeterd. Tekst displayname verduidelijkt en daarbij ook Engelstalige voorbeelden vervangen door Nederlandstalige. Toelichtende tekst voor identifier bij Baring opgenomen.
2013‑06‑07 AW Acute overdracht. Conformance voor naam element given en prefix aangepast van 'M' naar 'R', tevens de kardinaliteit van de choice voor de naam elementen op 0..* gezet ipv 1..*. Voorbeeldfragmenten verbeterd bij: VT-Ontsluiting en Bijzonderheden obstetrische anamnese bij voorgaande zwangerschappen.
2013‑05‑30 AW Weergavenaam in waardenlijst ActUncertaintyCode2 voor waarden 'N' aangepast van 'Geen uitspraak over zekerheid' naar 'Geen uitspraak over onzekerheid'. Tevens de omschrijving in datasetconcept 'waarschijnlijkheid intra-uteriene vruchtdood' hiermee gelijk getrokken. Zie ook issue 486
2013‑05‑28 AW Acute overdracht. Voorbeeldfragment voor Rhesus C verbeterd, deze bevatte verkeerde LOINC code. Voorbeeld fragment voor Aantal levende kinderen verbeterd, deze bevatte een foute xsi:type.
2013‑05‑21 AW Acute overdracht. Voorbeeldfragment voor telecom verbeterd, tevens schematron controle toegevoegd.
2013‑05‑15 AW Acute overdracht. Template Bloeddruk diastolische bijgewerkt: fix voor attribuut displayName.
2013‑05‑13 AW Acute overdracht. Template Zwangerschapsduur op datum onderzoek bijgewerkt: nullFlavor UNK verwijderd.
2013‑04‑26 AW Bericht Acute Overdracht bijgewerkt voor pilot.
2013‑02‑14 15:08:00 AW Officiële release
Definitieve versie "Obstetrisch aanleverbericht PRN 2e lijn versie 2.1". Update 15 maart 2015: overbodige toevoegingen (includes) verwijderd uit schematron en XSLT-versie opnieuw gegenereerd. Update 3 mrt 2016: issue 956 - schematron hield geen rekening met overleden meerling, dit is hersteld.
2013‑02‑13 AH Ontbrekende id's voor codesystemen toegevoegd zodat er nu weergavenamen beschikbaar voor zijn.
2013‑02‑11 AW
 • Erratum obstetrisch aanleverbericht 2e lijn (scenario en template), zie ook issue 444:
  • Eindverantwoordelijke in welke perinatale periode (item 20355) van mandatory (vereist) naar required (verplicht).
  • Aantal geboren kinderen (item 20505) van mandatory (vereist) naar required (verplicht).
 • Templates / schematron controles verbeterd (rekening houden met nullFlavors):
  • Bij zorgverzoekdetails mag effectiveTime weggelaten worden bij nullFlavor.
  • Bij zorgverzoekdetails is alleen negationInd 'false' van toepassing (er is altijd een zorgverzoek).
  • Bij amniotomie nullFlavors nu expliciet gespecificeerd in template.
  • Congenitale / chromosomale afwijkingen: bij nullFlavor is uncertaintyCode niet meer verplicht.
2013‑01‑31 AW De schematron regel voor "Proteïnurie geconstateerd obv" is versoepeld.
2013‑01‑22 AW PRN Codelijst A (VILLIJST, VILLIJST10002000, VILLIJST3000) bijgewerkt op basis van PRN Dataset versie 1.3
2013‑01‑21 AH Template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.71 (Aanleverbericht PRN (obstetrisch) 2e lijn naar PRN) hl7:registrationProcess/hl7:id gewijzigd van datatype CE naar II
2013‑01‑18 AW Diverse (te strenge) schematroncontroles verbeterd: zorgverzoek/overdracht/consultdetails/bijzonderheden anamnese/datum betrokkenheid andere zorgverlener/naam vrouw.
2013‑01‑10 AW Diverse schematroncontroles verbeterd: Proteinurie, geassisteerde conceptie, zorgverzoekdetails, amnioniciteit, chorioniciteit. NullFlavors toegevoegd aan diverse waardenlijsten.
2013‑01‑08 KH Diverse template associaties toegevoegd
2012‑12‑20 KH Condities in templates Vaginalekunstverlossing, Subfertiliteitsbehandeling en voor mutipleBirthInd aangepast (situatie: nullFlavor)
2012‑12‑13 KH Nieuwe schematron's nav namespace prefix handling
2012‑12‑11 KH Aanleverbericht PRN obstetrisch 2e lijn bijgewerkt
2012‑12‑07 KH Aanleverbericht obstetrisch 2e lijn bijgewerkt
2012‑11‑22 AW Werkzaamheden acute overdracht:
 • dataset en scenario in overeenstemming gebracht met excel specificatie van PWD werkgroep
 • Naar aanleiding van PWD werkgroep sessie op 21 nov 2012: Intra-uteriene vruchtdood toegevoegd, bloedverlies item 20632 deprecated, placenta in scenario naar 0..1.
2012‑10‑21 KH issues bijgewerkt; Counseling 1c template towgevoegd
2012‑10‑13 KH issues bijgewerkt; acute overdracht ontbrekende items toegevoegd volgens de requirements
2012‑10‑08 KH issues bijgewerkt
2012‑09‑23 KH Werkzaamheden:
 • Generieke concepttypes in detail uitgewerkt, als voorbereiding op de blokkendoos perinatologie (building block repository perinatology = BBR perinatology) of zelfs de BBR Nederland
 • Administratief geboortebericht bijgewerkt, toegevoegd de details over namen en adressen, herstructurering van gegevens in de dataset (template ongewijzigd)
 • Issues bijgewerkt
2012‑09‑17 KH dataset 2.1 aangemaakt en bijgewerkt tov alle items ivm ART; aanleverbericht 2e lijn bijgewerkt; issues bijgewerkt; groepering items
2012‑08‑27 KH issues bijgewerkt; aanleverbericht 2e lijn bijgewerkt; groepering items
2012‑07‑13 KH issues bijgewerkt; tikfout irregulaire antistoffen #10813 verbeterd; betere omschrijving bij zwangerschapsduur #10599; correctie template Amnioniciteit #900084; aanvullende beschrijving/toelichting bij subject2 in template Aanleverbericht PRN 1e lijn albprn-1el;
2012‑07‑11 KH Templates Spirit 1c combinatietest kansbepaling overgenomen naar de rules; final van scenario acute overdracht
2012‑06‑27 KH Templates echo documenten (Spirit 1c: JZE, NT, SEO, GUO) overgenomen naar de rules; template onderdelen voor combinatietest voorbereid voor het document
2012‑06‑12 KH Template echo document (Spirit 1c: JZE) overgenomen naar de rules
2012‑06‑07 KH Issues bijgewerkt mbt wijziginsvoorstellen RIVM:
 • value sets gewizigd mbt GUO en SEO documenten
 • items 60222 en 60223 (SEO) voorbereid om opgenomen te worden in de komende versie van de dataset (statu nu: new)
Verder naam template Soortziektenenbijzonderhedenvrouwindealganamnese aangepast (korter gemaakt).
2012‑05‑21 KH A terme datum uitgewerkt als groep
2012‑05‑04 KH Bijgewerkt nav interne review commentaren, lichte wijzigingen aan aanleverbericht en acute fase postpartum
2012‑04‑22 KH Issues bijgewerkt nav ingediende commentaren, aanleverbericht en acute fase postpartum afgerond
2012‑04‑21 KH Issues bijgewerkt nav ingediende commentaren
2012‑04‑17 KH Issues bijgewerkt nav ingediende commentaren
2012‑04‑11 KH Issues bijgewerkt nav ingediende commentaren
2012‑03‑21 KH Aanvullingen op templates voor alle berichten/documenten naar aanleiding van interne review en bevindingen primaire tests
2012‑03‑20 KH Templates voor alle berichten/documenten uitgewerkt, gestest; OID's gewijzigd; value sets aangevuld met nieuwe waardenlijsten
2012‑03‑11 KH Templates voor alle berichten/documenten toegevoegd
2012‑03‑06 KH verwerken binnengekomen issues
2012‑03‑01 KH correcties dataset 1a en 1c op basis van de origineel gepubliceerde spreadsheets
2012‑01‑29 KH publicatie na leveranciersbijeenkomst
2012‑01‑08 KH data elementen acute fase naar peri dataset 2.0; html conversie verbeterd
2012‑01‑07 KH consolidatie dataset 1a/1c/2.0
2012‑01‑06 KH dataset 1a/1c/2.0 consistent in DECOR gezet
2012‑01‑02 KH wijzigingen counseling schematrons nav tests uitrol
2012‑01‑01 KH official draft release dataset perinatologie 2.0
2011‑12‑09 KH dataset en scenario's Spirit 1a/1c/AF099b; issue management; Uitkomst scenario
2011‑12‑07 KH dataset en scenario's Spirit 1a/1c/AF099b; issue management; Start Zorg scenario
2011‑11‑29 KH dataset en scenario's Spirit 1a/1c ; AF dataset; issuemanagement; conversietests schematron; schematron counseling 1c
2011‑11‑25 KH dataset Spirit 1a/1c conversie; issue management
2011‑11‑20 KH dataset Spirit 1a/1c conversie
2011‑11‑07 KH PWD AF value set conversie; samenvoegen 1a/1c en AF
2011‑11‑06 KH dataset Spirit 1a/1c conversie
2011‑11‑01 KH PWD AF dataset en mapping; dataset 1a/1c conversie
2011‑10‑24 KH PWD AF dataset en mapping naar templates (test)
2011‑10‑20 KH PWD AF dataset en mapping naar templates (test)
2011‑09‑16 KH PWD AF dataset en mapping naar DECOR
2011‑08‑28 KH final draft DECOR data elementen
2011‑08‑27 KH draft DECOR data elementen
2011‑08‑23 KH Initial release of excel spreadsheet PWD Acute Zorg Overdracht version 0.95 used for DECOR data elementen, XSL transformation of spreadsheet
2011‑08‑02 KH Initial release of excel spreadsheet PWD Acute Zorg Overdracht version 0.95 used as a test

Datasets, codes, OID's en Regels: deze informatie wordt gebruikt voor weergave- en validatiedoeleinden.